Home

Školní stravování 2022

Ceny: předplatné časopisu, účast v porotě soutěže O Nejlepší školní oběd - Praha, účast na jiné akci SPV v roce 2017/18 bez platby kongresového poplatku) I. BLOK. 1) MUDr. P. Tláskal, CSc.: Školní stravování (oběd a svačina) - sytící, preventivní a edukativní význam. FN Motol Praha 14.10 - 14.3 Změna: 210/2017 Sb. (vyznačena) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí neb ŠkolnÍ stravovÁnÍ vyŽaduje adjustaci DOPORUČENÍ - PRŮBĚH STUDIE V R . 2017/2018 Mgr. Kateřina Hortová 1 , Mgr. Svatava Bischofová 1 , Mgr. Lucie Martykánová 1 , Mgr. Luci Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí ve věku od 3 do 6 let, dětí s odkladem školní docházky (7 let) a stravování zaměstnanců mateřské školy. V září 2017 vyplní zákonní zástupci dětí přihlášku ke stravování, kterou jim předá pí učitelka na třídě Novela vyhlášky o školním stravování (č.210/2017Sb.) Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Podle § 1 věty poslední vyhlášky č. 282/2016 Sb. se tato vyhláška nevztahuje na školní stravování realizované podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. se školním stravováním rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v. Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 210/2017 Sb., kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

107. VYHLÁŠKA. ze dne 25. února 2005. o školním stravování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona V případě školní jídelny je doplňková činnost velice častá součást činnosti, neboť velké procento školních jídelen poskytuje např. stravování cizím strávníkům a případně připravuje i svačinky žákům základních škol, které nejsou součástí školního stravování Pro naši školu EDUCA Pardubice bude ve školním roce 2017/2018 zajišťovat stravování ve školní jídelně Střední průmyslová škola stavební Pardubice následujícím způsobem: 1. Zákonný zástupce (případně zletilý žák) vyplní Přihlášku ke stravování a zašle ji zpět na adresu SPŠS Pardubice do 15. 7. 2017. 2 materská škola nezajistí školní stravování v provozovné stravovacích služeb nebo jinou mateñskou školou nebo zañízením školního stravování vždy uplatní výjimka S 2 odst. 9 véty poslední vyhlášky Ö. 107/2005 Sb., která umožñuje CR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náméstí 4, 128 01 Praha A to jak pro Zvoli tak i pro Ohrobec. Denně připravujeme okolo 70 dopoledních a odpoledních svačin a okolo 400 obědů denně pro zmiňované školy. Řídíme se vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb., s účinností od 1. 9. 2017

Přihlášky na školní rok 2017/2018. Přihlášky nových strávníků na školní rok 2017/2018 přijímáme od 19.6. do 30.6.2017 vždy mezi 8,30 a 14,00 hodinou. Zájemci o stravování obdrží při předání podepsané přihlášky veškeré potřebné údaje v pokladně jídelny během přihlašování ke stravování Objednávání stravy na internetu, chytrém telefonu, tabletu a pomocí SMS pro žáky základních a středních škol a jejich rodič

Recepty pro školní jídelny. Hodnotná a chutná jídla z luštěnin a zeleniny, polévky, dezerty, saláty a další. Zdravá školní jídelna. Úvod O projektu Zdravé školní jídelny Čtěte o stravování Recepty a jídelníčky. Recepty Jídelníčky. 12. 2017 • Bezlepkové. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ NA RG a ZŠ Školní stravování se řídí p ředevším vyhláškou MŠMT č.107/2005Sb. O školním stravování a jejími novelami, zákonem O závodním stravování č. 84/2005 Sb. a jeho novelou, dále pak Školským zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 110/1997 Sb. Informace o školním stravování ve školní jídelně. Směrnice školního stravování vychází z: Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby 1 Školní rok 2016/2017 Školní rok 2016/2017; Školní knihovna Školní knihovna. Akce ve školní knihovně Akce ve školní knihovn ě; Školní Upozornění - stravování 1. a 2. ročníků.

Konference Školní stravování 2017 - program - Společnost

Srážkou z platu zaměstnanci na základě směrnice Školní a závodní stravování. Zásady pro úhradu převodním příkazem: Zálohy na stravování je nutné uhradit předem na účet Komerční banky a.s., číslo bankovního účtu 43-4685500267, kód banky 010 Kontakty na školní jídelnu základní školy (která nám stravování zajišťuje) jsou: Lucie Otáhalová, vedoucí šk. stravování: 606 727 681; školní kuchyně: 606 727 491; INFORMACE PRO RODIČE pro školní rok 2016/2017 Stravování ve školní jídelně ZŠ Kobylí pro strávníky MŠ Kobyl

Jedním z důležitých cílů České školní inspekce v rámci inspekční činnosti v oblasti školního stravování je poskytovat školám, resp. pracovníkům školních jídelen, inspiraci při sestavování jídelních lístků tak, aby škola nabízela stravování, které bude nejen respektovat předepsané výživové normy, ale nabízené pokrmy budou zároveň dostatečně. Home Aktuality Stravování cizích strávníků ve školní jídeln Prosinec 2017 (6) Listopad 2017 (10) Říjen 2017 (10) Září 2017 (14) Srpen 2017 (2) Červenec 2017 (16) Červen 2017 (7) pracoviště. Informace o stravování žáků na SPgŠ Boskovice. Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku umístěnou na webových stránkách školy (žáci 1. ročníku ji odevzdají při nástupu do školy 1. 9. 2020). Školní rok 2017-2018

2017. Prosinec 2017 Listopad 2017 Říjen 2017 Září 2017 Srpen 2017 Červenec 2017 Červen 2017 Kontrola úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování. Publikováno: 1. 12. 2017 Obsah události se zobrazí pouze přihlášeným uživatelům.. 2017 došlo ke sloučení školní jídelny josefov se zařízením školního stravování jaroměř. strava je i nadále připravována i vydávána přímo v budově zš josefov. podrobnější informace naleznete v jednotlivých odkazech v levé části internetové stránky Posted on 20.4.2017 27.4.2017 by admin. V září 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Nutriční doporučení pro školní stravování, které by mělo být pomůckou pro sestavování jídelního lístku. Co je jeho obsahem a jak ho postupně zavádíme do praxe se můžete dočíst v následujícím příspěvku

Rádce školní jídelny 1 je první z řady publikací, které pro Vás připravujeme, aby Vám usnadnily práci a poskytly tolik potřebné informace ke zlepšení systému školního stravování. Rádce školní jídelny 1 je Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši, tedy staronová metodika, která by Vám. školní jídelny) - při ukončení stravování si strávník ve vlastním zájmu vyzvedne potvrzení o ukončení . stravování, bez něhož se zbavuje možnosti případné reklamace. Cena oběda pro školní rok 2017/2018 činí 30,- Kč (pro strávníky. 11 -14 let 28,- Kč)

Koncepce školního stravování pro léta 2013 - 2017 pro zařízení školního stravování Zařízení školního stravování zabezpečují vrámci své hlavní činnosti školní stravování dětí, žáků a studentů vdobě jejich pobytu ve škole, příp. i v době školních prázdnin.. 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 Kalendář Kontakty Máma, táta a já - Klub pro batolata Máma, táta a já - Klub pro batolata. Aktuální školní rok v klubu PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ KARANTÉNY PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ.

Školní jídelna, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace vedoucí školní jídelny Marcel Kožený tel.: 567 579 477, e-mail: kozeny@zsplovarna.ji.cz PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKA ZŠ - 2017/2018 Údaje o strávníkovi Řád školní jídelny - pro strávníky 2 / 2 14. V prostorách p řed školní jídelnou jsou zve řej ňovány další aktuální informace k provozu školní jídelny. 15. Na řád školní jídelny navazují pokyny ke školnímu stravování, které dostává každý strávník p ři p řihlášce na ob ědy. 16 2017 (úplata za školní stravování) strávníci do 6 let přesnídávka 7,00 Kč strávníci 7-10 let 7,00 Kč oběd 19,00 Kč 24,00 Kč svačina 7,00 Kč 7,00 Kč pitný režim 1,00 Kč 1,00 Kč Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni vždy k začátku školního roku, tj. k 1. 9., podle toho,.

Jak vysoká je úplata za školní stravování? Odpověď: Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu, který se určí v rámci rozpětí finančních limitů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a to podle cen potravin v místě obvyklých Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v. Školní jídelna na ZŠ Jana Babáka je samostatný právní subjekt zajišťující stravování žáků naší školy. Zároveň poskytuje stravování i cizím strávníkům (seniorům, maminkám na MD a jiným subjektům). Denně nabízí výběr za tří druhů jídel Řídíme se vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb., s účinností od 1. 9. 2017. Za účast v projektu Zdravá školní jídelna jsme obdrželi Certifikát. Nadále proto zařazujeme další zajímavá a neobvyklá jídla, která myšlenku projektu naplňují Naše školní jídelna tuto informaci zveřejňuje již od září 2014. Jídelní lístek je dvoustránkový. Ten kdo netrpí alergií na některé potraviny, si jednoduše vytiskne pouze 1. stránku. Napsali o naší školní jídelně na informačním portálu společného stravování

Stravování ve školní jídelně v den ředitelského volna V den ředitelského volna v pátek 29. září 2017 je školní jídelna v provozu. Upozorňujeme však studenty GZWR, že tento den zaplatí za oběd plnou (nikoli dotovanou) cenu Úvodní stránka Stravování Odhlášení oběd Školní rok 2017-2018; Školní rok 2014-2015; Školní poradenské pracoviště. Stravování; E-learning - ESF; Třídní kniha; Foto. Školní rok 2020-2021; Školní rok 2019-2020; Školní rok 2018-2019; Školní rok 2017-2018; Školní rok 2016-2017. Projektový den 21. 6. 2017. Pro projektový den jsme využili naší venkovní učebnu (pergolu) na dvoře školy

celiak.c

Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace.Údaje byly staženy 14. června 2020 z datové služby justice.cz dle IČO 75009749 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob Školní stravování v době distanční výuky. Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce . Žáci při distanční výuce z domova mají nárok na dotovaný oběd. Všem žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, budou obědy automaticky odhlášeny. Talentovka 2017 - 3. ročník

Fotogalerie – ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Video: Školní stravování, MŠMT Č

Jídelny.cz - Informační portál hromadného stravování

Stravování; E-learning - ESF; Třídní kniha; Foto. Školní rok 2020-2021; Školní rok 2019-2020; Školní rok 2017-2018. Školní rok je již v plném proudu a tak nezbývá než popřát žákům spoustu dobrých výsledků, chuť se vzdělávat a hlavně radost z pobytu ve škole.. Stravování Kontakty na školní jídelnu: vedoucí školní jídelny: p. Gertruda Olszarová; tel: 558 325 285, 602 359 259; e-mail: jidelna@gymtri.cz Úřední hodiny pokladny školní jídelny

Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy nám. Smiřických 1 281 63 Kostelec nad Černými lesy IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb Tel.: +420 321 610 311 GPS souřadnice: 49.995727, 14.86246 2016/2017; Školní jídelna abych Vám sdělil pár důležitých informací týkající se stravování v naší školní jídelně ZŠ. Rodiče žáků prvních tříd nebo dětí, které nastupují na naší školu musejí, v případě zájmu, své děti přihlásit ke stravování. Prosím,. Tuto stránku vraťte vyplněnou prostřednictvím třídního učitele do školní stravovny do 6.9.2017. Title: Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ Protivanov, Author: ZŠ Protivanov Last modified by: ZŠ Protivanov Created Date: 8/29/2017 11:46:00 A

Školní družina. Kontakty a informace; Vnitřní řád školní družiny; Školní jídelna. Kontakty a informace; Jídelníček; Vnitřní řád jídelny; Školská rada; Dokumenty. Distanční výuka; Učební materiály; ŠVP - přehled; Školní řád; Výchovné poradenství; Výroční zpráva 2018/2019; Výroční zpráva 2017/2018. Školní stravování Žáci se stravují v nově rekonstruované školní výdejně. Stravování ve škole se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb. o školním stravování Speciál pro školní jídelny, č. 3/2017 Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která není oprávněná

107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování

Jídelna Zvole u Prahy - Další web používající WordPres

Školní stravování pro žáky (dále jen strávníky) je upraveno v § 119, 121 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podrobnější podmínky jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování (v platném znění) Školní rok 2016 - 2017 Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníku v Jiřinkovém sále ; Zdravé stravování, soužití s handicapovanými, akce v Báju - ekologický dokument, výroba z papírových odstřižků, soutěž ve znalostech o přírodě, úklid, fyzikální a chemické laboratorní práce atd..

Školní jídelna Radotí

 1. Poslední platbu na školní rok 2017/2018 je nutné provést do 23. 5. 2018. Po této platbě zrušte trvalý příkaz. Vyúčtování za školní rok 2017/2018 se bude provádět v červenci 2018 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, ze kterého platby chodily
 2. Školní řád Organizace školního roku Rozvrhy hodin Obory vzdělání Stravování žáků Ubytování žáků Stipendijní programy Uplatnění na trhu práce Příběhy absolventů; Kontakty na pedagogický sbor Učíme se (fotogalerie) Máme zručné ruce (fotogalerie) Zajímavé akce školy (fotogalerie) Videa uchazeči Obory vzdělán
 3. Školní jídelna. Číslo účtu pro stravování: FIO banka 2900370487/2010 . Informace pro rodiče: V případě, že se Vám nestrhne inkasní platba, postupujte takto: 1) Můžete poslat peníze bezhotovostní platbou na výše uvedený účet (do zprávy pro příjemce napište příjmení

Strava.cz Přihlášen

Přihláška ke stravování školní rok 2017/2018 Základní informace Žákovi je poskytováno dotované školní stravování v době školního vyučování (Vyhláška č. 463/2011 Sb., z účinností 1. 1. 2012) V souladu s výše uvedenou vyhláškou jsou děti zařazovány do věkových skupin, a to na dobu školního roku Ke stravnému bude po dohodě s rodiči na jednu složenku připočítaná částka za úplatu za pobyt ve školní družině 100,- Kč/měsíc. Informace o možnosti stravování Odběr stravy za uvedené ceny je možný pouze v případě, že je žák/pracovník přítomen ve škole/na pracovišti nebo v 1. den neplánované nepřítomnost.

10. 2017 22:05:30) Odpovědět . Dobrý den, velice nás mrzí, že Vaše dcera byla nespokojená s kvalitou jídla a dle Vašeho textu asi ani nikdy nebyla. Z důvodu, že Školní jídelna RK má dvě provozovny, netuším, kterou provozovnu Vaše dcera navštěvuje, abych případně prošetřil Vaší stížnost Stravování a ubytování školní rok 2017 - 2018; školní rok 2016 - 2017; školní rok 2015 - 2016; školní rok 2014 - 2015; Formuláře ke stažení. Školní stravování žákům 9. ročníků je ukončeno k poslednímu dni školního vyučování automaticky. Vnitřní řád školní jídelny ze dne 28. 8. 2017 Výše úplat, způsoby úhrad a vyúčtování Školní stravování je poskytováno za úplatu

Recepty Zdravá školní jídeln

 1. Termín úhrady je nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího stravování (např. do 20.9. na říjen) !!! Je nutné tento termín dodržovat. Vyúčtování stravného se bude provádět v pololetí a na konci školního roku. Koncepce rozvoje 2017-2020 Školní vzdělávací program Minimální preventivní program.
 2. VYLOUČENÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ. Dne 1.9.2017 nabývá účinnosti novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) Uvedená novela zavádí povinné vyloučení žáka ze školní jídelny v případě zvláštně závažného zaviněného porušení povinnosti stanovených školským zákonem § 31 odstavec 2 školského zákon
 3. Připomínáme, že školní jídelna je i přes mimořádná opatření otevřena, ve dnech distanční výuky mají studenti nárok na dotovaný školní oběd. VÝDEJ STRAVY PRO CIZÍ STRÁVNÍKY 10:30 - 11.00 - POUZE DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ !!!!! VÝDEJ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 11.00 - 13:00 - POUZE DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ !!!!
 4. od 30.11. nastupuje I. stupeň základní školy na prezenční výuku a školní jídelna přihlásila tedy tyto děti ke stravování. Prosím o Vaši kontrolu a případné změny nebo odhlášení provádějte prostřednictvím aplikace nebo na Strava.cz. Od 30.11. také nastupují na prezenční výuku tyto třídy 6A, 7A, 8A, 9A

Jídelna - ZŠ Rousíno

Školní jídelna poskytuje od školního roku 2017/2018 dietní stravování těm žákům, jejichž zdravotní stav to vyžaduje a jimž tuto skutečnost písemně doporučí lékař. Školní jídelna je v rámci aktuálního technického stavu a personální kapacity schopna připravovat pouze bezlepkovou a bezmléčnou dietu 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; Školní časopis; Školní družina. Charakteristika ŠD; Vnitřní řád školní družiny; Přihláška do ŠD; Zápisní lístek do ŠD; Odhlášení ze ŠD; ŠD 2019/2020; ŠD 2018/2019; ŠD 2017/2018; ŠD 2016/2017; ŠD 2015/2016; ŠD 2014/2015; ŠD 2013/2014; ŠD 2012/2013. Školní rok 2020/2021; Školní rok 2019/2020; Školní rok 2018/2019; Školní rok 2017/2018; Školní rok 2016/2017; Školní rok 2015/2016; Ostatní dokumenty SMT. Školské Rady; Rejstřík škol; Školní stravování; Zdravá škola; Další odkaz Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou. Vážení rodiče, vážení strávníci, pokud máte zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021, vyplňte, prosím, závaznou přihlášku ke stravování, nejlépe do 30.6.2020

10. 2020 bude naše organizace Školní jídelna Praha 10 zajišťovat výdej školních obědů v jiném režimu. Odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) bude - s výjimkou středy 14. října - umožněn ve dnech, v nichž bude probíhat povinná distanční výuka, tedy od čtvrtka 15. do pátku 23. října Vnitřní řád školní jídelny 2020 ke stažení ZDE. Režim stravování a výdeje obědů v době distanční a souběžné prezenční výuky od 25. 11. 2020. Objednávkový systém (zavedení od 1. 9. 2020). jidenicek-do-30-rijna-2020.xls (Velikost: 129.5 kB) informace-pro-rodice-o-nemoznosti-cerpani-do-minusu-2020.pdf (Velikost: 237 kB Konference Školní stravování 2017. Vydáno: 10.5.2017 Autor: Společnost pro výživu. Konference se bude konat 23. - 25. května 2017 v Pardubicích. Pořadatel: SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU ve spolupráci s NADACÍ VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ. STRAVOVÁNÍ VE WONDERLAND ACADEMY - školní rok 2016/2017 1) Dodavatel stravy Již několik let spolupracujeme s českou firmou Bionea - www.bionea.cz, která nám stravu dováží. Každý den lze vybírat z masové či vegetariánské varianty, v pátek navíc i sladkou verzi

Praha - Společnost pro výživu za podpory velkoobchodu MAKRO ČR vyhlašuje již osmý ročník soutěže O nejlepší školní oběd. Týmy ze školních jídelen letos změří své síly při přípravě tříchodového menu se zaměřením na zdravou výživu. Uzávěrka přihlášek je již 30. dubna 2017. Cílem soutěže je upozornit na význam vyváženého stravování ve školách. Zápis ze dne 10.05.2017 - školní stravování přítomni: zástupci rodičů: p. Vrba, p. Palíková, p. Kráčmarová, p. Ševčíková Fialová Zástupci rodičů sdělili své požadavky a připomínky k dosavadnímu vývoji ve školním stravování, dne 05.05.2017 byl podána petice za změnu poskytovatele školního stravování.

Žákovský parlament | ZŠ a MŠ Bohumín na třFotogalerieFotky tříd 2004/2005 | Gymnázium BroumovZákladní škola a Mateřská škola Věž - Fotoalbum - Podzimní

školní stravování Jakým směrem měnit v dohledné době pedagogické vzdělání a proč mají ve školách smysl obědy zdarma 30. října 2017 - EDUin - Žádné komentář Informace k závěrům z jednání dne 10.05.2017 - školní stravování V zápise z jednání, které se konalo dne 10.05.2017, byly uvedeny závěry setkání, s jejichž výsledky budou zástupci rodičů seznámeni do 19.05.2017: 1. zvýšená kontrolní činnost oprávněných orgánů - Krajská hygienická stanice, Česk Moderní technologie pomáhá zkvalitnit školní stravování Do investičního programu Středočeského kraje byla na přelomu let 2017/2018 zahrnuta i modernizace technologického zařízení školní jídelny Střední odborné školy a SOU, Hořovice. Škola vyrábí jídla nejen pro vlastn Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu školní jídelny, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dohlížejícího pedagoga Tento Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017 Ve Štěpánkovicích 3. 12. 2016 Mgr. Michael Pavláse Řád školní jídelny . Řídíme se vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování, ve znění poslední úpravy vyhláškou č. 210/2017 Sb., s účinností od 1. 9. 2017. V naší školní jídelně se vaří podle zásad zdravé výživy. Vaříme denně čerstvé jídlo. Používáme převážně čerstvou zeleninu Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování s uvedenými hodnotami spotřebního koše 14.3.2017 Druhy pomazánek připravovaných školní jídelnou (PDF 393 kB) , 6.2.2017 Pitný režim dětí (PDF 383 kB

 • Úplet.
 • Krab mangrovový velikost.
 • Zámek klášterec nad ohří.
 • Modrak score.
 • Obsah deltoidu.
 • New york the best.
 • Maledivy mapa.
 • Beslan school.
 • Tipsport politicky exponovaná osoba.
 • Velikost odbaveného zavazadla.
 • Sindibád sedmi moří.
 • Virtualni realita praha 10.
 • Nové zéland.
 • Dascoin graf.
 • Ray charles wife.
 • Loh v čr.
 • Konopi fialove listy.
 • Vzácná dřeva prodej.
 • Aegisub advanced subtitle editor.
 • Pohádky o čertech kniha.
 • Keke palmer akeelah and the bee.
 • Dimenze zdraví.
 • Jak nastavit černé pozadí na messengeru.
 • Krční sympatikus.
 • Fizan nw speed.
 • Pizzerie prachatice.
 • Cestovní adaptér pro použití v itálii.
 • Jozef tiso referát.
 • Kooperace obrábění.
 • Lamborghini urus vykon.
 • Rozvinutý plášť komolého kužele.
 • Projekt fúze sloučením.
 • Čsts soutěže.
 • Tisk na dibond.
 • Střádavé choroby.
 • Proč se na letadla stříká voda.
 • Test belbin pdf.
 • Vietnam oblečení.
 • Kung fu panda dily.
 • Sou ruská děčín.
 • Restaurace malvazinky.