Home

Šablona bakalářské práce muni

Pokyny a šablony pro bakalářské, diplomové a rigorózní

Šablony diplomových prací Ekonomicko-správní fakulta M

 1. Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však nejdříve prostudujte návod
 2. Sociální politika a sociální práce (angl.) Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) Sociální politika a sociální práce (kombinované) Sociální práce Sociální práce makro - inovace v organizacích Sociální práce makro - programy služeb v komunitách Sociální práce mikro - poradenstv
 3. Závěrečné práce. Než se pustíte do psaní své závěrečné práce, přečtěte si nejdříve Pokyn děkana k realizaci závěrečných prací. Jeho součástí je příloha Jak předejít plagiátorství. Vhodné je nastudovat také Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce. Tento text vytváří společný rámec.
 4. Bakalářské a diplomové práce mají na Ústavu biochemie PřF MUNI vždy experimentální charakter a během jejich vypracování mají studenti mimořádné výzkumné zázemí se špičkově vybavenými laboratořemi. Pokud se rozhodnete pro navazující magisterské studium, čekají vás další praxe
 5. Diplomová práce Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní

Diplomová práce Závěr studia. V případě dotazů Bakalářské studium; PrfMUni @PrF_MU @muni_prf prfmuni Oddělení vnějších vztahů a marketingu Fakultní kanál RSS. Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.. 2. 12. Informace k závěru podzimního semestru 2020 . Aktualizováno. S ohledem na nařízení vlády s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. platí následující Bakalářské a magisterské termíny - odevzdání práce, obhajoby Nápověda - vložení závěrečné práce do archivu Archiv závěrečných prací - archiv můžete využít k inspiraci a také k posílení motivace (uvědomte si, že všechny závěrečné práce i posudky jsou veřejně dostupné Závěrečné práce Vážení studenti, v následujících dokumentech jsou shrnuty náležitosti k realizování závěrečných prací (ZP), věnujte jim proto svou bedlivou pozornost

Prezentace k obhajobě bakalářské práce. 1. Nezapomeňte se na začátku výkladu především představit. Na prvním slajdu prezentace k obhajobě Vaší bakalářské práci uveďte název bakalářské práce, Vaše jméno a jméno vedoucího. Můžete také uvést jméno oponenta, ale to už záleží pouze na Vás. 2 Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Poříčí 9, 603 00 Brn

Upravené šablony závěrečných prací na FHS (verze 12. 10. 2018): Šablona bakalářské práce, česká verze Šablona bakalářské práce, anglická verze Šablona bakalářské práce, německá verze Další šablony závěrečných prací , žádosti a formuláře ke stažení zde Bakalářské a magisterské studium; Vzorová šablona diplomové práce. 10. 2017 se práce odevzdává elektronicky, vázaný výtisk již není nutný - zároveň každá katedra a každý ústav mají právo požadovat jeden či dva tzv. pomocné výtisky. Jejich obsah musí být totožný s elektronickou podobou práce, podobu. Předkládaná šablona je určena pro závěrečné práce (bakalářské i diplomové), které jsou obhajovány na Masarykově univerzitě. Šablona vychází ze šablony pro závěrečné práce na právnické fakultě z roku 2016 a ze šablony Fitthesis verze 3, kterou pro systém LaTeX podle nového vizuálního stylu univerzity vytvořil. Při tvorbě prezentace nezapomeňte, že by měla být pouze doplňkem mluveného projevu. Odevzdáním to nekončí. Upozornění v Informačním systému MU, že vám do archivu závěrečné práce přibyly posudky, vám velmi nápadně připomíná, že je diplomku potřeba ještě obhájit.Přečtěte si pár tipů, jak se na jeden z posledních kroků v cestě za vysokoškolským.

Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.' V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce Provozuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potřebujete poradit? theses@fi.muni.cz. Nápověda Často kladené dotazy. Zapojené školy Správci zapojených škol

Vedoucí práce (akademický pracovník ÚBZ, schválený neakademický pracovník nebo schválený externí vedoucí) může vložit do ISu do příslušného Rozpisu témat předběžné zadání bakalářské nebo diplomové práce, ke kterému se může student přihlásit. Vložení předběžného zadání je bez časového omezení Aktuality Studenti mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.. Nadále preferujeme kontakt e-mailem studijni@fsps.muni.cz.. Aktuální opatření FSpS související s COVID-19. Výdejní okénko - slouží k vydávání průkazů a přelepek bez předchozího objednání - v kampusu, v budově D33/103, klepejte z venku na okno, nevstupujte do budov Téma bakalářské práce (BP) student vybírá v ISu z Balíku témat Bakalářská práce z biologie (učitelství) nebo po dohodě s konkrétním vedoucím z řad pracovníků Ústavu botaniky a zoologie (ÚBZ) nebo pracovníků Ústavu experimentální biologie (ÚEB). Zadání práce musí být schváleno ředitelem danéh Dále byste měli během 2. a 3. ročníku absolvovat nejméně 3 profilové semináře. Zároveň byste si měli vybrat téma bakalářské diplomové práce. F ormulář k závěrečné práci je třeba odevzdat do konce zkouškového období třetího semestru. Více informací k závěrečné práci naleznete zde

Balíček thesis a příslušná šablona pro závěrečné práce vznikly na základě podnětů studentů (zejm. FEKT VUT) a pro ně. Šablona výrazně usnadňuje psaní závěrečné práce v systému LaTeX a je uzpůsobena směrnici rektora 72/2017 o formátování závěrečných prací. Od verze 2.61 je k balíčku thesis také přidružena šablona pro sazbu prezentací k obhajobě Bakalářské a diplomové práce na FI MU 15. března 2018 Bakalářská(diplomová)prácejepovinnousoučástíbakalářských(magister-ských)studijníchprogramů. Noc vědců na MUNI: živý přenos z laboratoří i diskuzí . Budovy univerzity jsou zavřené, přesto dnes vědci a vědkyně ukážou, jak zábavná je jejich práce. V 17.00 startuje Noc vědců Kde najít náležitosti závěrečné práce. Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech; Směrnice děkana č. 4/2013 - O citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na PrF MU - platná pro kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní Harmonogram zpracování závěrečných prací - obhajoba jaro 2020. Tato stránka a z ní vedoucí odkazy jsou určeny zejména studentům, jejichž závěrečné práce vedu, ale i ostatním studentům nebo vedoucím, kterým informace v textech obsažené a můj formát vedení závěrečných prací vyhovuje

Bakalářské práce oboru Informatika ve veřejné správě (program Aplikovaná informatika) mohou navíc vést: doktorští studenti Právnické fakulty MU. Povinnosti vedoucího práce . Vedoucí musí být seznámen s formálními požadavky na bakalářské a diplomové práce, ideálně by měl být seznámen s kompletními pokyny pro. Šablona může být určena jen pro jeden typ závěrečné práce. V takovém případě je druh práce přímo uveden v šabloně. Dále je možno vygenerovat šablonu, kde druh práce uveden nebude a místo něj bude textové pole. U šablon určených výhradně pro disertační práce je místo Vedoucí práce uváděno Školitel Závěrečné práce Checkliste - Doporučený postup při zpracovávání závěrečných (bakalářských, magisterských) prací na Katedře německého jazyka a literatury Oborové standardy pro diplomové (bc., mgr.) práce na KNJ; Na stránce Pokyny děkana PdF k realizaci závěrečných prací (1/2015) najdete mj. časový rámec zpracovávání závěrečných (bakalářských. Šablony bakalářských, diplomových a dizertačních prací; Poslední aktualizace: 7. 1. 2008 . Šablona bakalářské práce

Šablona zÁvĚreČnÉ prÁce Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, magisterské apod.) z francouzského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu s vedoucím své závěrečné práce Zásady pro zadávání a vypracování závěrečných prací EBŽI-2020 Šablona pro závěrečné práce https://sablony.muni.cz/ - jednotný vizuální sty Příprava učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy a studium speciální a sociální pedagogiky Šablona prezentace pro obhajobu diplomové práce 1. Název diplomové práce<br />Jméno autora práce<br />Jméno vedoucího a oponenta práce<br />logo školy<br />pozor na ochranné zóny<br /> 2. Cíle práce<br />Řešené problémy, postup <br />Představení praktické části práce (projekt, výzkum)<br />Popis průběhu projektu<br. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Repozitář spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, která podporuje model otevřeného přístupu a účastní se projektu OpenAIRE. Komunity v DSpace. Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí

Šablona MUNI pro závěrečnou práci Jak citovat (KUK MU) Závěrečná práce v jiném jazyce. Jiným jazykem práce se rozumí jakýkoli jazyk mimo češtinu. Student, který chce závěrečnou práci psát v jiném jazyce musí získat souhlas vedoucího práce a proděkana pro studium Rigorózní řízení Pokyny a šablony pro rigorózní práce Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže

Šablony - is.muni.c

K přípravě bakalářské práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní závěrečné práce neobejdete. První odkaz směřuje do moodlinky k bakalářskému projektu a druhý obsahuje kompletní standardy pro psaní bakalářské práce sepsané děkanem Pedagogické fakulty Formulář pro schválení tématu DP On-line formulář s žádostí o schválení tématu diplomové práce pro vedoucí katedry. Šablona závěrečné práce Doporučená šablona pro bakalářské i magisterské diplomové práce na FSS MU v univerzitním stylu. SZZ: Průběh a tipy Neoficiální tipy, jak uspět u obhajob a státních zkoušek Obhajoba bakalářské práce (vlastně jakékoliv diplomové práce) je jednou z povinných součástí státní závěrečné zkoušky.Studenti na to často zapomínají a je to velká škoda, protože nachystat si obhajobu není až tak složité. Nepodceňujte přípravu a vyhněte se chybám To můžete popsat v odstavci textu, ale také pomocí aktuálních projektů - praxe, práce, bakalářské práce a jejího tématu, APLS projektu, zkrátka o činnosti, které vás nyní definují. Přidejte odkaz na dokumentaci činnosti. Pokud jste se rozhodli pro studium profilace či profilací, můžete ji také uvést zde

Využití odpadního tepla kompresorů do soustavy centrálního zásobování teplem pomocí absorpčního tepelného čerpadla. FSI diplomová práce 2020/2021 Autor práce: Ing. Fabian Alexis Aranguren Campos, BSC Titulní strana: je na prvním listu práce (vzor viz šablona závěrečné práce), nečísluje se. Čestné prohlášení ve znění: Prohlašuji, že jsem práci vypracoval/a samostatně, a že jsem všechny použité informační zdroje uvedl/a v seznamu literatury. je na druhém listu práce, text je uveden v pravé dolní části. Nabídka témat pro bakalářské a magisterské diplomové práce studentů Ústavu evroé etnologie FF MU Formulář pro projekt bakalářské práce Formulář pro projekt magisterksé diplomové práce Témata výzkumů ETBA126, ETMA103, ETMA104, ETMA121 pro podzim 202 Seminární práce na katedře psychologie - často kladené otázky. Zde jsou k dispozici závazné požadavky na formu a obsah seminárních prací a také šablona titulní strany pro seminární práce.. Jak je dlouhá normostrana se dozvíte například na wikipedii.. Literaturu k vypracování seminárních prací najdete:. v knihovně fakulty (katalog knihovny, web knihovny) či.

bakalářské práce. Dále děkuji Mgr. Pavle Janáčkové za jazykovou korekturu, Liborovi za podporu a všem lidem, kteří přispěli svými myšlenkami do mé práce. Prohlašuji, že odevzdaná verze bakalářské práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné Metodické pokyny fakulty / školy Ke zdárnému vypracování každé závěrečné práce (bakalářská, diplomová, absolventská, disertační,) jsou potřeba metodické pokyny pro vypracování závěrečných prací od dané fakulty / školy. Níže proto postupně doplňujeme seznam různých metodických pokynů, které máme k dispozici Obhajoba bakalářské práce; ODEVZDÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Forma vazby: Práce jsou na bílém papíru formátu A4. Odpadá povinnost odevzdávat práci v knižní vazbě. Práce musí být odevzdána v nerozebíratelné vazbě nebo ve vazbě upravené tak, aby znemožňovala dodatečnou manipulaci s jednotlivými listy (NE vazba kroužková. Vytvoření práce nemusí vypadat zpočátku jednoduše. Zvláště pak, když si člověk řekne čeká mne napsat 30-50 stránek textu. Vše jde mnohem snáze, když se autor práce drží několika kroků, jak práci napsat. Následující návod slouží jako pomůcka pro napsání celé práce. Struktura bakalářské práce 1. Titulní.

Video: Závěrečná práce Ekonomicko-správní fakulta M

Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít pro uvedení, z jakého předmětu je tato práce a pro údaje v pravém dolním rohu stránky Seminární práce vzor - 7x ke stažení ve wordu Seminární práce je vždy důležitou součástí zápočtu a je proto potřeba dodržet určitá kritéria. Seminární práce je písemný úkol a standardně se jedná o důležitou součást zápočtu nejen na vysoké škole, rovněž také na střední škole či na vyšší odborné škole

Bakalářské studium - prezenční Student si musí nejprve vybrat téma své práce, během třetího semestru kontaktovat svého školitele (obvykle z řad interních pedagogů KDS), který vysloví souhlas s navrhovaným tématem, případně doporučí změny Bakalářské studium; Magisterské studium; Rigorózní řízení Nabídky práce pro studenty a absolventy; Celoživotní vzdělávání. Doktorské studium. Cílem těchto stránek není suplovat stránky Ústavu chemie a Přírodovědecké fakulty, kde naleznete: informace o doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity; informace o příjímacím řízení k tomuto studiu; informace o novém Ph.D. programu (ustavchemie.sci.muni.cz) popis studijního oboru chemie a studijní plán specializace. Termín odevzdání bakalářské / diplomové práce z biochemie: 11. srpna 2020 (pro studenty , kteří budou konat SZZ na začátku září) Harmonogram SZZ jaro 2020 bude postupně doplňován po odevzdání prací a upřesnění seznamu studentů, kteří splnili všechny povinnosti k možnosti vykonání státní závěrečné zkoušky Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce paní doc. Janě Kutnohorské, CSc. za cenné rady, odborné vedení a optimismus. Bylo mi velkým potěšením spolupracovat s tak erudovanou odbornicí na tuto problematiku. Dále bych chtěla poděkovat paní Mgr. Haně Kříţkové za podporu a dohled nad odbornou þástí této práce

Bakalárske práce - Použitá literatúra. Je neoddeliteľnou súčasťou práce. Jej rozsah nie je striktne daný, závisí od počtu publikácií použitých v diele. Píše sa bezprostredne v závere práce. Na rozdiel od záveru, či úvodu, táto časť sa nezapočítava do počtu znakov záverečnej práce Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit Oficiální stránky Katedry filosofie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. Informace pro uchazeče o studium, pro studenty i pedagogy, učební pomůcky, fotografie ze života společenství Doktorké studium. Cílem těchto stránek není suplovat stránky Ústavu chemie a Přírodovědecké fakulty, kde naleznete: informace o doktorském studiu na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity; informace o příjímacím řízení k tomuto studiu; informace o novém Ph.D. programu (ustavchemie.sci.muni.cz); popis studijního oboru chemie a studijní plán specializace.

Závěrečná práce The Form of Theses Written in LaTeX (v angličtině) - Text této bakalářské práce popisuje vznik třídy fithesis3. Bakalářská práce samotná byla připravena pomocí třídy fithesis3 a ilustruje její možnosti. Přílohy jsou pojaty jako uživatelská příručka pro použití třídy na jednotlivých. Fakulty a sbírky Datum publikování Datum obhajoby Klíčová slova Autoři Vedoucí práce. Můj účet. Prohlížení. bakalářská práce bakalářské studium celoživotní vzdělávání citace daně diplomová práce diskuze doktorské studium dotazník filozofování a názory kombinované studium LL.M. magisterské studium MBA motivace neúspěch obhajoba oponent podvod posudky prezenční studium promoce rigorózní řízení seminární práce senát. Ústav antropologie vychovává odborníky na forenzní, evoluční, sportovní a sociokulturní antropologii. Poznáváme člověka a jeho svět s pomocí nejmodernějších postupů a technologií PdF ∙ Aktuálně, Studenti ∙ 7. 12. Podávání přihlášek ke studiu CŽV zahájen. PdF ∙ Aktuálně ∙ 4. 12. CO-VIDění . PdF ∙ Aktuálně, Studenti, Zaměstnanci, Koronavirus ∙ 2. 12. Změny ve výuce na Pedagogické fakultě UHK platné od 7. 12. 202

Věnujte prosím pozornost velmi důležité informaci: Diplomová práce musí být zaměřena na téma z oblasti učitelství daného oboru. Pedagogicko-psychologická část studia. Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství FF nehledě na to, jaký obor studují Bakalářské práce. AMBRÚSOVÁ, Ivana. Komparácia piesňového cyklu Vítězlavy Kaprálovej a Vladimíra Ambrosa na báseň Vítězslava Nezvala Sbohem a šáteček. Ostrava, 2016. Diplomová práce (Bc.). Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra sólového zpěvu Diplomové práce . Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU IMRAD: Systém organizace vědeckého textu pro originální empirické studie Manuál pro psaní rukopisů (2014, APA) Manuál pro psaní diplomových prací (2011, FF UP, Olomouc Studijní šablona bakalářského a magisterského oboru Erasmus+ Citační norma Harmonogram akademického roku Formulář pro projekt bakalářské práce Formulář pro projekt magisterksé diplomové práce Témata výzkumů ETBA126, ETMA103, ETMA104, ETMA121 pro podzim 2020. Nesprávné zařazení práce musí být v posudku označeno za hrubou formální chybu, protože jde o rozpor s oficiálním zařazením definovaným v Zadání. Bakalářské státní zkoušky. Od akademického roku 2013-2014 se na Stavební fakultě ČVUT konají bakalářské státní zkoušky odděleně od obhajoby bakalářské práce

Absolventi a závěrečné práce - Masaryk Universit

Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje

 • Polotovary potraviny.
 • Windows live.
 • Focení praha.
 • Jehličnaté stromy modřín.
 • Inferno langdon.
 • Peroxid vodíku vnitřní užití.
 • Moto bazar praha.
 • Volvo znak.
 • Nové vozy chevrolet.
 • Fluorid v zubní pastě.
 • Adventni vyzdoba 2017.
 • Granitové pánve recenze.
 • Sony rmf tx100.
 • Světský argot.
 • Seřízení karburátoru husqvarna 365.
 • Uaz patriot sport.
 • How to shuffle.
 • Natron.
 • Zlín baťa.
 • Tvůrčí psaní vysoká škola.
 • Tramvaj brno jízdenky.
 • Plané neštovice slovensky.
 • Diabetes 1.
 • Natura 2000 mapa.
 • Co na oteklé oči.
 • Peroxid vodíku vnitřní užití.
 • Alpské tunely.
 • Rey mysterio mask.
 • Hmyz žijící v domácnosti.
 • Jak se narodil ježíšek.
 • Elektro bazar praha.
 • Preeklampsie 20 tyden.
 • Slova na í.
 • Jak vyrobit sliz z jaru.
 • Literatura bukowski.
 • Výlovy rybníků 2017 severní morava.
 • Stopkovýtrusné.
 • Ondrej nepela arena plan.
 • Hezke mista v chorvatsku.
 • Proč se mi o něm zdá.
 • Způsoby flirtování.