Home

Adice chemie

Elektrofilní adice. Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π- vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky ( alkeny a alkyny ) Chemie - adice Michaela | 19. 11. 2020 12:16 | Dobrý den, potřebovala bych pomoct s chemií. Mám udělat adici HCl na propyn, Adici bromu na acetylen, adici vody na propyn a hydrogenaci but-2-ynu. U všeho pojmenovat i produkty. Prosím pomozte mi v chemii úplně plavu

Chemie - adice Od: michaela552 Adice je velice jednoduchá,ionty adované složky se připojí na rozštěpenou vazbu.H+ na jeden uhlík,Cl- na druhý uhlík. V případě Br2 se připojí dva atomy bromu. [přidat komentář] Přidat svou odpověď. Elektrofilní adice zahrnuje výměny elektronů - z molekuly H-Br vyjde H jako proton (H+) a Br jako anion (Br-). To znamená, že při štěpení vazby vodík ztratí jeden proton a brom naopak (právě ten) jeden získá (oproti svému standardnímu počtu elektronů: H 1e-, Br 7e-)

Experimentální chemie. Cvičebnice středoškolské chemie. Přehled matematiky. O projektu. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy · ELEKTROFILNÍ adice - elektrofilní činidlo reaguje s π elektrony násobných vazeb, např. adice halogenovodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny, př. CH 2 = CH - CH 3 + HCl -> CH 3 - CHCl - CH ADICE radikálová AR — ADICE VODÍKU - katalyzátor (Pt, Ni, Pd) vnášení vodíku do dvojné vazby = katalytická HYDROGENACE. CH2=CH2 + H2 CH3—CH3. využití: ztužování tuků; SUBSTITUCE radikálová SR. za vyšších teplot; CH2=CH2 + Cl2 ® CH2-CH2Cl + HCl. vinylchlorid. OXIDACE alken Organická Chemie:Karbonylové sloučeniny (aldehydy,ketony) Základní reakcí karbonylových sloučenin je A N, tedy nukleofilní adice. O nukleofilní adici mluvíme, protože dochází k navázání záporně nabytého iontu (př. CN-) na uhlík a dochází k zániku dvojné vazby na kyslík Iontová polymerace. Při iontové polymeraci se jako indikátory používají látky schopné v reakčním prostředí podlehnou heterolytickému štěpení. podle iontu, který zahajuje reakci rozdělujeme iontovou polymeraci na kationtovou a aniontovou polymeraci

Elektrofilní adice - Wikipedi

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - Alkoholy

Chemie a historie (7) Chemie a matematika (1) Ekologie (10) Elektrický proud v látkách (2) Genetika (2) Termodynamika (1) Obecná chemie (83) Chemická vazba a vlastnosti látek (9) Periodická soustava prvků (10) Rychlost chemických reakcí a chemická rovnováha (39) Soustavy látek a jejich složení (3) Stavba atomu (3 Chemie Organické reakce Adice halogenvodíku; Adice halogenvodíku . Předchozí látka. Následující látka. Alkeny ; Halogenace alkenů (adice halogenu) Halogenace alkenů (adice halogenu) -% Organické reakce . Návaznosti. Kharaschova reakce (adice bromovodíku) -% Organické reakce . Řešené příklady adice vodíku. odštěpení vodíku. odštěpení molekuly vody. odštěpení oxidu uhličitého. Elektrofilní iontová činidla: jsou anionty. jsou kationty. jsou elektroneutrální molekuly bez volného elektronového páru na centrálním atomu. jsou elektroneutrální molekuly s volným elektronovým párem. Molekulový přesmyk: zvyšuje.

Preparativní reakce v organické chemii X

Adice elektrofilní (A E) Názvosloví organické chemie. Olomouc: Rubico, 2002, ISBN 80-7346-017-3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, ISBN 80-7182-141-1. JANECZKOVÁ, Anna a Pavel KLOUDA PłírodovìdeckÆ fakulta Masarykovy univerzity Ústav chemie Płíklady ke SpeciÆlnímu seminÆłi z organickØ chemie I Jaromír LiterÆk 21. Łervence 201 Radikálová adice Hydrogenace ethenu Pt CH 2 ═ CH 2 + H 2 -> CH 3 - CH 3 . Radikálová substituce . Probíhá při teplotě 500°C - 600°C; Chlorace ethenu CH 2 ═ CH 2 + Cl 2 -> ClHC ═ CH 2 + HCl vinylchlorid . Polymerace Při polymeraci dochází ke spojování molekul za vzniku makromoleku

Adice - úvod do reakčního mechanismu | Organická chemie | Khan Academy Organická chemie 7 - Elektrofilní adice, indukční efekt, stabilita - Duration: 15:01. Chemie ASAP 1,488 views E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy. Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License

Video: Chemie - adice - poradna Živě

adice, eliminace, substituce, přesmyk...pokud by šlo, tak i nějaký příklad. A také vztahy homolýza, heterolýza, koligace, koordinace + činidla-radikálové, nukleofilní, elektrofilní (jaký je mezi nimi rozdíl, nebo co je pro ně typické?) Děkuji moc, na tuto látku jsem chyběl a teď si s tím nevím moc rady.. Chemie Organické reakce Halogenace alkenů (adice halogenu) Halogenace alkenů (adice halogenu) Předchozí látka. Následující látka. Alkeny Hydrogenace alkenů (adice vodíku) -% Organické reakce . Návaznosti. Adice halogenvodíku -% Organické reakce . Video řešené příklady Adice je nejdůležitější faktor multifokálních čoček, tudíž doporučuji přesné jeho dodržení. Doporučuji proto návštěvu kontaktologa, který Vám čočky naaplikuje a poskytne zkušební pár čoček Adice, A. spočívá vpřipojování atomů nebo skupin na atomy vázané násobnými vazbami, aniž se při tom jiné částice odštěpují , tzn. Zaniká vazba πa vznikají dvě vazby σ. Výsledkem adice je zjednodušení vazeb, z vazby např. dvojné vzniká vazba jednoduchá. CH. 2 ═CH 2 + H 2 → CH 3-CH 3. Adice může probíhat jako. Přírodovědná videa - úroveň . ročník SŠ sexta Chemie Organická chemie deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace Chemie - Úroveň 3 - Video - Adice HCl na propen Přihlásit s

Chemie - adice

obr. Animovaná chemie - CD Fyzikální vlastnosti - svými fyzikálními vlastnostmi se podobají alkanům. Obvykle se od nich příliš neliší teplotou varu ani teplotou tání. Chemické vlastnosti: - jsou vzhledem ke své struktuře reaktivnější než alkany - spalování: C 2 H 4 + 3O 2 ---> 2CO 2 + 2H 2 O - adice Adice - Uniepedie. 8 vztahy: Chemická vazba, Chlor, Eliminace (chemie), Ethen, Markovnikovovo pravidlo, Uhlík, Vodík, 1,2-dichlorethan. Chemická vazba. Chemická vazba je silová interakce poutající navzájem sloučené atomy, která je energeticky stabilizuje a vede ke vzniku molekuly.

CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Nenasycené uhlovodíky - jsou uhlovodíky s násobnou (násobnými) vazbami: adice - převážně elektrofilní AE, méně často radikálová AR halogenace CH3-CH=CH2 + Br2 → CH3-CH-CH Adice elektrofilní (Alkeny a Alkiny) zánik násobné vazby; hydrogenace, halogenace, hydrohalogenace, hydratace; Důkazy násobné vazby . Odbarvení bromové vody. podstatou je adice bromu na nenasycenou vazbu, kterou se brom spotřebuje a zbarvení zmizí (viz výše) Odbarvení roztoku hypermangan Rozdělení chemických vazeb dle násobonosti jednoduché, dvojné, trojné vazb organická chemie. adice = skladn bočné - výchozí látka se rozpadá za vzniku 2 i více významných produktů (především org. chemie) dle vazebných změn. štěpení vazeb (dodám energii

ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE 3. 0.1g neznámé sloučeniny poskytlo kompletním spálením 0.06 g vody, 0.147 g CO 2 a žádný jiný produkt. Určete její empirický vzorec. Navrhněte dva možné molekulové vzorce a jim odpovídající strukturní vzorce. (CH 2 O, C 2 H 4 O 2) 2. Molekulový vzorec = vyjadřuje skutečné počty atomů v molekul Reakční mechanismy alkenů: Adice elektrofilní (teorie, Markovnikovo pravidlo): Propylen s chlorovodíkem, s chlorem, hydratace propylenu: Animace s ethylenem: Ae bromace Ae bromace Ar hydrogenace Shockwave: Ar hydrogenace ethylenu Quick time: Hydroformylace alkenu Adice radikálová (Kharashovo pravidlo): propylen s bromovodíkem za katalýzy dibenzoylperoxid

O projektu; Registrace pro učitele; Kontakty; Staré stránky projektu Studiumchemie.cz; 2009 - 2020 © Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké. adice radikálová . adice nukleofilní Chemie ø 53.1% / 3928 × vyzkoušeno; toxikologie Chemie ø 47.8% / 1529 × vyzkoušeno; organická chemie Chemie ø 48.4% / 5247 × vyzkoušeno; Alkany Chemie ø 64.2% / 12744 × vyzkoušeno; Organika 2. - přijímačky na medicínu Chemie ø 44.6% / 3893 × vyzkoušeno. Adice 3. Eliminace 4. Molekulové přesmyky Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku Vznik organické chemie Rok 1828 - německý chemik Wöhler poprvé synteticky vyrobil organickou sloučeninu, močovinu, zahříváním kyanatanu amonného : NH4OCN (H2N)2CO Otázka: Uhlovodíky - charakteristika a rozdělení Předmět: Chemie Přidal(a): Téra2507 Organická chemie - zkoumá především sloučeniny uhlíku. Uhlík je v organických sloučeninách čtyřvazný. Existuje cca 15 milionu organických sloučenin. Srovnání organických a anorganických sloučenin - organické - reagují pomaleji, citlivé na světlo i teplo, snadno.

Adice, Markovnikovo pravidlo - Ontol

 1. Adice chlorovodíku a vody na propen a acetylen. Platnost Markovnikova pravidla, Kharashův efekt. Fyzikální vlastnosti a přehled nejdůležitějších zástupců. 17. ARENY. Charakteristika aromatických sloučenin, podmínky aromaticity, fyzikální a chemické vlastnosti - mechanismus nitrace benzenu, Friedel-Craftsovy alkylace a acylace
 2. ace (chemie) a Adice · Vidět víc » Aldolová kondenzac
 3. Mnohé alkany lze získat z nenasycených uhlovodík ů hydrogenací (adice vodíku na násobné vazby) R-CH=CH 2 + H 2-> R-CH 2-CH 3 Fyzikální vlastnosti alkanů a cykloalkanů Alkany a cykloalkany tvo ří homologické řady ( řady, kdy se sousední členové liší o konstantní rozdíl)
 4. Analytická chemie je jedním z oborů chemie, který se zabývá zkoumáním chemického složení vzorků látek a směsí. V zásadě se dělí na dva podobory: analytickou chemii kvalitativní a kvantitativní. V poslední době patří mezi nejrychleji se vyvíjející obory, což je způsobeno i vysokými nároky průmyslové výroby na analytickou chemii
 5. Sprchová hadice je jeden z nejdůležitějších příslušenství pro sprchování. Proto SIKO nabízí široký výběr sprchových hadic, ať už hledáte hadici kvalitní, nebo spíše cenově příznivou. Hadice jsou vyráběny z různých materiálů, takže si můžete vybrat, zda upřednostníte hadici kovovou nebo gumovou
 6. Vzniklý propenol se přesmykuje ve svůj tautomer aceton [] [reakční mechanismy alkynů] [] [organická chemie] [reakční mechanismy alkynů] [organická chemie
PPT - ORGANICKÁ CHEMIE Mgr

Přírodovědná videa - úroveň . ročník SŠ sexta Chemie Organická chemie uhlovodíky a jejich klasifikace Chemie - Úroveň 3 - Video - Adice vodíku na alkeny Přihlásit s 5) Organická chemie 1. Oxidační číslo. Vazby a částice v organické chemii. Elektronové efekty. Rezonance. 2. Alkany a cykloalkany, struktura, konstituční isomerie. Konformace a konfigurace alkanů a cykloalkanů. Radikálová substituce alkanů. 3. Alkeny - struktura, fyzikální vlastnosti, E/Z-nomenklatura. Elektrofilní adice na. Úvodní stránka Názvosloví. Prostorová struktur

Reakce v organické chemii - Multimediální učebnice chemie

 1. Mezi zápisky z chemie mají a budou mít největší zastoupení laboratorní práce, neboť praxí se člověk učí. Kromě nich zde můžete najít zápisky z různých přednášek, jejichž náplň byla právě chemie. Generováno Elektrofilní adice na dvojnou vazbu
 2. Otázky ke zkoušce z organické chemie v letním semestru 2003-2004. Oddíl A. Faktory ovlivňující kovalentní vazbu - indukční, konjugační a sterický efekt. Elektrofilní adice na olefiny - adice halogenovodíků, H2SO4, HClO. Dielsovy-Alderovy adice. Radikálové adice na olefiny. Adice HBr, polymerizace olefinů
 3. ace, oxidace a redukce. Reakce budující uhlíkatý skelet. Chemie alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku.
 4. ace - Odštěpení jednoduché (anorganické) sloučeniny za následného vzniku násobné vazby (dehydrogenace, dehydratace)
Adice elektrofilní - Markovnikovo pravidlo

Chemická reakce - Studuju

Organická chemie. V organické chemii budeme probírat sloučeniny, které na Zemi vznikají především činností živých organizmů. Tato chemie, stejně jako celý pozemský život, je spojena s prvkem uhlíkem a jeho zvláštními schopnostmi. Adice protonu na dvojnou vazbu a reakce vzniklého karbokationtu s aniontem kyseliny. Maturitní okruhy z chemie Autor: Květa Palov fyzikální a chemické vlastnosti, mechanismus radikálové a elektrofilní adice, indukční efekt, polymerace, ethylen a acetylen, jejich praktický význam, acetylidy. 18. Aromatické uhlovodíky Opakování organické chemie - test Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: H

Nenasycené uhlovodíky - Chemie - Maturitní otázk

 1. ací. Katalýza kovovými ionty. Adice na alkyny. Eli
 2. ace, přesmyk, vaznost, sumární vzorec, racionální vzorec, strukturní vzorec, uhlovodíky, alkany, alkeny, alkyny, alkadieny, aromatické uhlovodíky, benzenové jádro Datum 21.2.2013 CHEMIE - Úvod do organické.
 3. Organická chemie 7 - Elektrofilní adice, indukční efekt, stabilita Chemie ASAP 0 Organická chemie 1 - Typy vzorců a struktury org láte
 4. This entry was posted in Maturitní otázky z chemie, Referáty, Studijní materiály z chemie and tagged Alkylace, Areny, Chemické reakce arenů (benzenu), chemie, Cyklické uhlovodíky, Cykloalkany, Elektrofilní substituce, maturita, maturita z Chemie, maturitní otázka z chemie, oxidace, Radikálová adice, referát, Styren, Toluen.

Kvalitní bazénové hadice z pružného, vysoce odolného plastu, o průměru 32 mm nebo 38 mm, k propojení bazénu s ostatní bazénovou technologií adice kyseliny chlorné (16d), bromné, jodné (stereoselektivita i regioselektivita) pozn.: stereoselektivita = syn, anti resp. cis trans, regioselektivita = v důsledku polarizace dvojné vazby, markovnikovo pravidlo Radikálové reakce alkenů a cykloalkenů: radikálová (16b) adice bromovodíku, 3.písemná práce Všechny zápisky ze sexty a pár bonusů. Snad tu najdete, co hledáte Organická chemie ­ chemie sloučenin uhlíku kromě H 2 CO 3 a jejich solí, CO 2 a CO ­ organické sloučeniny obsahují: C, V, O, S, P, N, halogeny ­ z přírodních zdrojů (ropa, zemní plyn a uhlí) a připravují se i uměle Složení organických sloučenin. Uhlík ­ 6 C: [He] 2s 2 2p 2 ­ atomy uhlíku mohou tvořit řetězce: 1) jednoduché 2) rozvětven adice 1 chemická technologie cykloadice 1 cyklobutan 1 fotokatalýza 1 organická chemie 1 Alternativní vyhledávání : organicka » organic Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání ' organická chemie ' , doba hledání: 0,07 s

Adice elektrofilní - výroba propylchloridu z propylenu

adice chemická technologie cykloadice 1 cyklobutan 1 fotokatalýza 1 organická chemie 1 Alternativní vyhledávání : organicka » organic Zobrazuji výsledky 1 - 1 z 1 pro vyhledávání ' organická chemie ' , doba hledání: 0,08 s Čísla v závorce určují kolik otázek z dané kapitoly bude zkoušeno

Organická Chemie:Karbonylové sloučeniny (aldehydy,ketony

 1. ace, adice, elektrofilní substituce na.
 2. ační mechanismus. 10. Elektrofilní adice. Alkeny, alkyny. Radikálová adice a polymerace. Radikálová substituce. 1,2- a 1,4-adiční reakce konjugovaných dienů. 11
 3. hybridního stavu reak čního centra, reakce prob ěhnou jako adice, z ůstane-li hybridní stav reak čního centra zachován, reakce prob ěhnou jako substituce. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Barva, skupenství, rozpustnost v organických rozpoušt ědlech jsou obdobné jako u předchozích skupin uhlovodík ů
 4. Adice [upravit | editovat zdroj] reakce, při níž se na organickou sloučeninu nesoucí násobnou vazbu adují (přidávají) molekuly jiné látky (např. vody, halogenvodíků) a násobná vazba zaniká, např. BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie

Polymerace - Chemie

Adice: je opakem eliminace - nenasycená sloučenina se spojí s další molekulou za vzniku jedné látky: CH 2 =CH 2 + Br 2 Þ CH 2 BrCH 2 Br V některých případech může probíhat adice a eliminace současně - tuto reakci nazýváme kondenzace : CH 3 CHO + CH 3 CHO Þ CH 3 CHOH CH 2 CHO Þ CH 3 CH=CHCHO + H 2 Chemické reakce, jejich popis a klasifikace = děje, při kterých se nemění atomová jádra, ale přeměňují se původní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové (s jinými vlastnostmi). → dochází tedy k zániku některých vazeb a vzniku vazeb nových.. Látky, které při reakci zanikají, nazýváme reaktanty nebo výchozí látky Organická chemie studuje sloučeniny uhlíku, kde uhlík vystupuje zásadně jako čtyřvazný. Základem každé organické sloučeniny je uhlíková kostra (řetězec, kruh). Většina organických sloučenin obsahuje mimo uhlíku ještě vodík - základní organické sloučeniny obsahující pouze uhlík a vodík = adice HCl: CH2.

Produkt 1,2-adice vzniká při nižších teplotách (adice probíhá rychleji), produkt 1,4-adice, vznikající přednostně při vyšší teplotě, je termodynamicky výhodnější. Nejvýznamnější jsou reakce 1,3-dienů s alkeny, jejichž produktem je sloučenina s šestičlenným kruhem (Diels-Alderova reakce) 4) Nukleofilní adice s Grignardovými činidly. Organokovové sloučeniny- Alkyl + kov- Př. CH 3-Na - methylnatrium, CH 3 CH 2 Li - ethyllithium. Organohořečnaté sloučeniny- CH 3 MgCl - methylmagnesiumchlorid - Př. reakce: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 Li + HCl ® CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 + LiO

OBECNÁ CHEMIE: 20Adice nukleofilní - Kučerovova reakce

Alkeny - Chemie

elektrofilní adice. radikálová adice. nukleofilní adice. substituce. dehydrogenace Oktanové číslo vyjadřuje: množství benzínové frakce získané z ropy. množství 1,2-dimethylheptanu v benzínu. vliv složení paliva na výkon benzínu. množství 2,2,4-trimethylpentanu v benzínu. množství 2,2,4,4-tetramethylbutanu v benzín Témata k nostrifikační zkoušce z chemie 1. Stavba atomu, složení atomového jádra a struktura elektronového obalu atomové jádro elektronový obal adice, eliminace, přesmyk, substituce 9. Struktura, vlastnosti a význam uhlovodíků alkany, alkeny, alkiny, areny - charakteristika, použití, reakc Test Chemie 4.1en Reakce organických sloučenin a organická činidla. Jak se nazývá reakce, při níž u alkenů a lkinů dochází

PPT - Chemie léčiv PowerPoint Presentation, free download

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

Alkeny a alkyny můžeme reakcemi přetvářet do spousty jiných sloučenin. Probereme si jejich názvosloví spolu s reaktivitou, díky které se často používají jako výchozí látky v průmyslových výrobách Organická chemie je ta část chemie, která se zabývá organickými sloučeninami - to znamená sloučeninami s uhlíkem, tedy kromě uhlíku samotného, obou oxidů uhlíku, kyseliny uhličité a jejích solí - to jsou záležitosti anorganické chemie.Organickým sloučeninám se říká organické, jelikož jsou součástí všech živých organismů

ELU

(hydratace - adice vody na alkeny za přít. kys. sírové ( alkoholy) (oxidace dvojné vazby - silným ox. č. (např. KMnO4) ( oxidační produkty karboxylové kyseliny, ketony, CO2) O2, kat. Ag2O nebo peroxykyseliny ( epoxidy neboli cyklické oxidy), O3 ( nestab. ozonidy, jejichž další redukcí vznikají karbonylové sloučeniny McMurry J.: Organická chemie oxidativní inzerce nebo oxidativní adice Mg(II) je stabilnější než Mg(0), což pohání reakci samotný mechanismus není zcela znám, ale pravděpodobně zahrnuje radikálový intermediát, na konci reakce je hořčík obklopen jeho volný Organická chemie = věda zabývající se studiem struktury, přípravou, vlastnostmi a užitím organ. sloučenin. Organické sloučeniny. sloučeniny uhlíku (kromě oxidů, H 2 CO 3 a jejich solí - ty jsou anorganické) obsahuje C, H, O, N, S, halogeny; dělíme je na uhlovodíky a deriváty uhlovodíků Organická chemie (Adice a názvosloví) Ahoj, potřebovala bych pomoci s pár příklady, které moc nechápu, i když teorii mám slušně zmáknutou (věčný problém). Jde mi o to hlavně jednorázově, tak jestli bych mohla poprosit o postup a hlavně výsledek, abych mohla ověřit, jestli je moje teorie správná..

Nostrifikační zkouška - chemie - střední škola 1. sada otázek: 1. Látky - chemicky čisté látky, směsi a oddělování složek směsí pojmy: chemicky čistá látka, prvek, sloučenina metody oddělování - princip + aparatura (filtrace, sublimace, destilace, krystalizace Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Michaelova adice - konjugovaná adice enolátů na a,b-nenasycené karbonylové sloučeniny. Michaelova adice -další příklady. Robinsonova anelace - Michaelova adice + aldolová kondenzace. Title: Snímek Studijní program: Chemie Varianta: 5 Strana 2/2 11. Přeměna propenu na 2-propanol je: a) substituce c) elimiace 10 b) adice d) hydrogenace 12. Obecný vzorec ketonů je: a) R─OH c) R─CH═O 10 b) R─CO─R d) R─O─R 13. Sacharosa: 10 a) se v přírodě volná nevyskytuje, musí se vyrábět průmyslov Test Chemie 4.3en Alifatické a alicyklické uhlovodíky a jejich deriváty. Trojná vazba mezi dvěma atomy uhlíku je tvořena: jednou vazbou π a

 • Sms chci být s tebou.
 • Zajíc na víně.
 • Jennifer saunders.
 • Whitesnake koncert 2019.
 • Brest belorusko mapa.
 • Filip kaňkovský dabing.
 • Skype obnovení historie.
 • Česká pošta pohlednice rozměry.
 • Tomb raider ps4 wiki.
 • Sportovci hnuti.
 • Bolest hlavy při zátěži.
 • Bezkolejnicové zastřešení desjoyaux.
 • Formičky na včelí úly.
 • Největší pavián.
 • Obří dýně recepty.
 • Mongoose 2018.
 • Bodie mammoth lakes.
 • Bazar audi a4 1.9 tdi.
 • Gravity festival 2017 praha.
 • David beckham instagram.
 • Luminografie.
 • Zákeřnice červená.
 • Psychoterapie beroun.
 • Beko ds 7533csrx1 recenze.
 • Odlet ptactva.
 • Achimenes diskuse.
 • Cyanóza novorozence.
 • Dj bobo music is what i am living for.
 • Nerezovy kourovod s funkci komina.
 • Mercedes ml 320i.
 • Jezevčík trpasličí králičí hladkosrstý chovná stanice.
 • M14 ebr prodej.
 • Hrubá vrbka počasí.
 • Karusel kolotoč.
 • Výletní loď harta.
 • Grey pokracovani.
 • Tankovací pistole pixwords.
 • Nervus suralis.
 • Kladívkové prsty diskuze.
 • Chráněná dílna prosetice.
 • Bmw 1 2006.