Home

Závislost magnetické síly na vzdálenosti

Tuto závislost popisuje Maxwellova rovnice. kde Obr. 1: Závislost přídržné síly magnetu na vzdálenosti od ocelové podložky. Z grafického vyjádření je dobře patrné, že již ve vzdálenosti 1 mm se ztrácí více než 70% přídržné síly magnetu. Obdobný vztah platí i pro interakci dvou permanentních magnetů Dalším experimentálním zkoumáním se mu podařilo ještě v témže roce odvodit vztah pro závislost síly na délce vodičů a jejich vzájemném směru. [3] Na základě dalších pokusů doplněných intuicí pak v r. 1826 pak formuloval finální vztah včetně závislosti na vzdálenosti vodičů a publikoval ho v práci Teorie. Abychom určili velikost magnetické síly, budeme uvažovat zjednodušený případ vodiče v homogenním magnetickém poli, který je kolmý na indukční čáry a do magnetického pole zasahuje délkou l.Je jasné, že velikost magnetické síly bude záviset na proudu I ve vodiči a na délce l. Tento zákon se označuje jako Ampérův zákon a André Maria Ampére ho na základě.

Přídržná síla magnetů díl I

Toto uspořádání lze použít pro jednoduché měření závislosti velikosti magnetické síly působící mezi dvěma stejnými tyčovými magnety na vzdálenosti jejich pólů. V teorii jsme uvedli, že v rovnovážné poloze, ve které se ustálí horní magnet, se odpudivá magnetická síla rovná jeho tíze Magnetické pole lze vybudit v každém prostředí (vzduch,izolanty, kovy). Intenzita magnetického pole H je na prostředí nezávislá. Závisí pouze na velikosti budícího proudu (počtu závitů) a na vzdálenosti od vodiče. Je dána výše uvedenými vztahy. Magnetická indukce B je vektor se stejným smyslem jako H

Ampérův silový zákon - Wikipedi

Jednoduché měření, které osvětlí proč jsou mezery v elektrických motorech tak malé Velikost závisí na vzdálenosti - čím větší vzdálenost od tělesa, tím je síla menší Velikost závisí na hmotnosti čím větší hmotnost, tím je síla větší Je vždy přitažlivá nikdy není odpudivá (tím se liší například od magnetické síly) Příklad Příklad1: Všechna tělesa na obrázku jsou stejnorodá ze. magnetické pole na dané siločáře je tvořeno poměrným množstvím proudu protékajícího přitažlivé síly magnetu na vzdálenosti Dalším pokusem zjistíme, že se vzdáleností klesá nadlehčování železného tělesa nelineárně (hyperbolicky) Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa Účinky síly závisí nejen na její velikosti, ale také na směru síly a jejím působišti. Sílu označujeme F a její jednotkou je newton N. Dalšími jednotkami jsou kN = 1000 N a 1 MN = 1000 000 N. Síla je určena velikostí číselnou hodnotou a směrem, ve kterém síla působí

Vztah mezi místními veličinami se liší tím, že magnetická intenzita není závislá na prostředí na rozdíl od magnetické indukce. B = µ. H [T; H.m-1, A. m-1] Závislost na prostředí vyjadřujeme veličinou, nazývanou absolucí permeabilita, která má charakter vodivosti a je dána vztahem: µ = µ 0. µ r [ H.m-1; H.m-1 , - zavádíme magnetické pole (magnetické pole popisuje zm ěny, ke kterým dochází v prostoru v okolí magnetu. Umož ňuje nám pak ur čit magnetickou sílu, která v tomto poli p ůsobí na předm ěty). Př. 2: Prove ď pokus, kterým rozhodneš, jak závisí velikost magnetické síly na vzdálenosti

Magnetická síla Eduportál Techmani

Horní kuličku přiblížíme do stejné vzdálenosti jako v přechozím případě a pozorujeme jinou výchylku na vahách. Závislost elektrostatické síly na vzdálenosti. Obě kuličky nabijeme, jednu postavíme na váhy a druhou upevníme do stativu. Vzdálenost mezi kuličkami postupně měníme a sledujeme, jak se mění výchylka na. Experiment demonstruje, že velikost magnetické síly působící na vodič s proudem je závislá na proudu protékajícím vodičem a ukazuje využití tohoto poznatku v měřicím přístroji Pokud se tento parametr aplikuje na celou délku magnetické indukční linie, výsledný produkt se nazývá magnetizující síla (ns). Tato fyzikální veličina se měří v ampérech, ale experti dávají přednost termínu ampere-turn, což zdůrazňuje přímou závislost síly na počtu závitů cívky Na obr. 1 je znázorněna grafická závislost velikosti síly F, která působí mezi dvěma částicemi, na jejich vzájemné vzdálenosti r. Velikost přitažlivé síly se nanáší pod osu r, velikost odpudivé síly nad tuto osu. Z grafu je možné vyčíst následující vlastnosti interakce dvou částic: 1

Levitující magnet — Sbírka pokus

 1. Dvěma rovnoběžnými vodiči ve vzájemné vzdálenosti 10 cm procházejí proudy 10 A a 20 A. Určete velikost a směr magnetické síly, která působí na 1 m délky vodičů, jestliže oba proudy mají a) stejný směr, b) opačný směr
 2. Ověřit závislost magnetické indukce na velikosti proudu procházejícího vodičem a na vzdálenosti od vodiče. Pomůcky LabQuest, rezistor 10 Ω, ampérmetr DCP-BTA, teslametr MG-BTA, vodič, regulovatelný zdroj proudu a napětí BK 127
 3. Velikost el. síly působící mezi dvěma bodovými náboji je přímo úměrná součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti: k - konstanta úměrnosti, je závislá na tvaru pole (pro dva bodové náboje je ) a na prostředí, ve kterém el. pole působí Þ prostředí charakterizuje permitivita e.
 4. Magnetické pole se projevuje silovými účinky. Permanentní magnety se přitahují nebo odpuzují, taktéž vodiče a cívky, kterými protéká elektrický proud, vykazují silové účinky jak navzájem, tak na permanentní magnety nebo železné kovy. Tato síla se mění podle vzdálenosti magnetů
 5. Proměřte závislost magnetického pole dvou paralelních vodičů na vzdálenosti od jednoho z těchto vodičů v případě, že proud těmito vodiči protéká ve vzájemně opačném směru. Měřte nejen mezi oběma vodiči, ale i v oblasti na jednu i druhou stranu od této dvojice. Velikost proudu volte z rozsahu 50 až 100 A. Předem
 6. Otazky_na_stac._mgn._pole Author: Petr Husar Created Date: 1/20/2009 6:45:30 PM.
 7. Intenzita gravitačního pole roste s první mocninou vzdálenosti od středu koule. Z matematického hlediska se jedná o lineární závislost (přímou úměrnost) - grafem bude přímka. Spojíme-li všechny tři části, získáme graf závislosti velikosti intenzity gravitačního pole na vzdálenosti od středu koule. : 0 R

Na obrázku je průřez dutého válcového vodiče, jehož vnější poloměr je a a vnitřní poloměr b. Vodičem protéká proud I homogenně rozložený v celém průřezu vodiče. a) Dokažte, že závislost velikosti magnetické indukce na vzdálenosti od středu vodiče má tvar \[B=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^{2}-b^{2})}\,\frac{r^{2}-b^{2}}{r}\ Obr 5-7 Vypočtená závislost přídržné síly čtvrtiny systému na velikosti vzduchové mezery.....43 Obr 5-8 Vytvoření modelu čtvrtiny.....44 Obr 5-9 Zobrazení magnetické indukce a toku: a) 0,1 mm , b) 0,5 mm , c) legenda magnetické Velikost vektoru magnetické indukce ve vzdálenosti d od velmi dlouhého přímého vodi če s proudem I : 2 I B d µ π = ⋅ Velikost vektoru magnetické indukce dlouhé válcové cívky: 0 N B I l = ⋅ ⋅µhustota závit ů cívky N l, I - proud v cívce Velikost síly p ůsobící na volnou částici s nábojem v magnetickém poli (závislost na čase, resp. na souřadnici x) společně s funkcí pro výchylku a popište amplitudy a fázová posunutí funkcí. d) pro zvolený bod definovaný polohou a časem určete velikost amplitudy vlny v tomto bodě. 40. Určete fázový posuv vlnění známé vlnové délky na vzdálenosti x od zdroje (hodnotu x volte v jednotkách. Pokud ovšem na Hallův prvek působí magnetické pole jako na obrázku 1.4, tak na proud působí Lorentzova síla. Tato síla FB, působí na nabitou částici a je rovna součinu jejího náboju Q pohybující se rychlostí v v magnetickém poli B a je vždy kolmá na oba vektory (v,B), viz. rovnice 1.1. [3] FB =·QvB (1.1

Magnetismus - ok1ike

Výraz (3.58) platí nezávisle na tom, jakým mechanismem je proudová hus­tota realizována. Udává vztah mezi okamžitými hodnotami síly f, proudové hustoty j a magnetické indukce B v daném bodě. Fyzikální obsah vztahu (3.58) je zřejmě stejný jako fyzikální obsah vzorce (3.57).Je tedy lhostejné, který z nich budeme za definici vektoru magnetické indukce považovat Vyjád řete závislost intenzity magnetického pole na vzdálenosti od osy vodi če. Uvažujte oblast vn ě i uvnit ř vodi če. 3.1.4 Kruhovým vodi čem o polom ěru R protéká proud I. Ur čete magnetickou indukci a) ve st ředu kruhového vodi če , b) na ose uvedeného kruhového vodi če ve vzdálenosti a od st ředu Velikost závisí na vzdálenosti - čím větší vzdálenost od tělesa, tím je síla menší. Velikost závisí na hmotnosti - čím větší hmotnost, tím je síla větší. Je vždy přitažlivá - nikdy není odpudivá (tím se liší například od magnetické síly

David Břeň: Molekuly v subatomárních částicích

směr magnetické síly, která působí na jeden z rovnoběžných vodičů s proudem, závisí na směru proudu v druhém vodiči dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2.10-7 N na 1m délky vodiče Zobrazit závislost velikosti síly na proudu procházejícím vodičem. Zkontrolovat platnost vztahu pro velikost síly působící na vodič F = B I l. Teorie Na všechny elektrony pohybující se ve vodiči stejným směrem v magnetickém poli působí Lorentzova síla Výsledky Obr: Závislost magnetické indukce na vzdálenosti mezi magnety. a) Sonda ve vzdálenosti 6 mm od statického magnetu. b) Sonda ve vzdálenosti 30 mm. Magnetická indukce spočtená z modelu pro dva interagující permanentní magnety. Úkol: Nalezení nejlepší pozice pro umístění Hallových senzorů pro měření vzdálenosti v praktické úloze výsledné síly, která pùsobí ve sméru pohybu. Velikost této síly je F = 0 05 N. V éase t se téleso nachází ve vzdálenosti xo 0 5 m od zvoleného poéátku souiadnicové osy x. V case 4 s je jeho rychlost 0 ms Uréete. 10 s. Nakreslete tuto 1 2. 3. Závislost rychlosti na case a stanovte rychlost télesa v case t2 výsleclky výsledk Síly a jejich vlastnosti 7. třída - Síly a jejich vlastnosti Gravitační síla Kde působí gravitační síla? Každé těleso působí na druhé gravitační silou (kniha a stůl, Slunce a planety, Měsíc a Země, Země a vše, co je na ní - kameny, vzduch, voda v moři) Jaké vlastnosti má gravitační síla? Působí na dálku - kolem tělesa je grafitační pole. Velikost.

Magnetická indukce. Homogenní magnetické pole je pole, které je možné modelovat pomocí dvou nesouhlasných rozlehlých pólů magnetu v malé vzdálenosti od sebe.Vektory magnetické indukce (a tedy i magnetické indukční čáry) jsou navzájem rovnoběžné.. Jedná se opět pouze o idealizaci - skutečná magnetická pole jsou nehomogenní. . Nehomogenity vznikají zejména na. Magnet (z řeckého μαγνήτις λίθος magnétis líthos, Magnesijský kámen) je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.Může mít formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu.Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy. Vyskytují se přirozeně v některých horninách, ale dají se také vyrobit Stejně tak jako u elektrických nábojů, síla, kterou na sebe působí, závisí na vzdálenosti mezi magnety. V okolí elektrického náboje působí elektrické síly a kolem oblastí nazývaných magnetické póly působí magnetické síly. 36.1 Magnetické pól

Pokus z fyziky - Závislos působení mag

 1. Velikost magnetické síly vyvolané ve vodiči elektrickým proudem je vzhledem k magnetu závislá hlavně na vzdálenosti vodiče a magnetu a velikosti protékajícího proudu vodičem
 2. govýmpravidlem levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku kpřímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, pak odtažený palec ukazuje směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič sproudem
 3. Při odpuzujících se magnetech stačí použít jeden plech. Při vhodné tloušťce plechu a vzdálenosti magnetů lze dosáhnout, aby přitažlivá síla mezi magnetem a plechem byla stejná jako odpudivá síla mezi magnety. Síly se navzájem vyruší a magnety zůstanou stát na místě
 4. • závislost působících sil mezi atomy na jejich vzdálenosti lze modelově popsat pomocí Lennard-Jonesova potenciálu (interakční potenciál) =0 12 −0 6, - hloubka potenciálové jámy r 0 - konečná poloha pro nulový potenciál r - vzdálenost mezi atomy/molekulam
 5. Vlastním fyzikálním obsahem Coulombova zákona je tedy především závislost poklesu velikosti síly na vzdálenosti podle zákona převráceného čtverce. Stojí za zmínku, že Coulomb prováděl analogické experimenty též s dlouhými tenkými tyčovými magnety a nalezl tak analogický Coulombův zákon pro magnetické náboje

Gravitační síla a hmotnost těles

Vypo čítejte velikost síly, kterou ty činka p ůsobí na bodový náboj + Q umíst ěný na ose x ve vzdálenosti R od po čátku sou řadnic. Řešení: Předpokládejme, že ty činku nelze považovat za bodový náboj a proto nelze použít Coulomb ův zákon ve tvaru 2 1. 2 r Q Q F = Velikost magnetické indukce B závisí pouze na vzdálenosti R od vodiče a samozřejmě na proudu I, který vodičem prochází. (Můžeme to potvrdit měřením, ale plyne to už z 9válcové symetrie celé situace.) Jak indukce závisí na vzdálenosti a na proudu, můžeme vcelku pohodlně změřit pomocí smartphonu nebo tabletu

Chůze na dráze se pořádá na vzdálenosti 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m a 10.000 m. Chůze na silnici pak na 5 km, 10 km, 20 km a 50 km. Běh. Běh na krátké vzdálenosti; Běhy na krátké vzdálenosti neboli sprinty jsou typickou atletickou disciplínou. Zahrnují vzdálenosti 50 m, 60 m, 100 m, 200 m a 400 m Prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajob ě diplomovou práci zpracovanou na záv ěr studia na Fakult ě elektrotechnické Západo české univerzity v Plzni

Ukázal, že na kousek vodiče o délce , protékaný proudem I působí síla (vektorový součin) Síly působící na elektrické proudy II Pro dlouhý přímý vodič, který celý můžeme popsat vektorem , jímž protéká proud I, platí integrální vztah: Produkují-li proudy magnetické pole a jsou-li těmito poli také ovlivňovány. b) [0,3 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r < a. c) [0,3 b] Určete velikost magnetické indukce B v závislosti na vzdálenosti r od osy kabelu pro r ≥ a. d) [0,2 b] Nakreslete závislost B(r) a vyznačte na osách všechny důležité hodnoty. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn V magnetickém poli působí magnetické síly. Magnetickými silami na sebe vzájemně působí jednotlivá magnetická pole vytvořená např. proudem ve vodiči a permanentním magnetem, Pro dva rovnoběžné vodiče s proudem ve vzdálenosti d a délce l odvodil Ampére pro magnetickou sílu tento vzorec V příspěvku jsou stručně uvedeny základní charakteristiky možného fyzikálního experimentu, který umožňuje měření průběhu magnetické síly jednak permanentního magnetu, jednak elektromagnetu při různých hodnotách proudu v závislosti na vzdálenosti od magnetu 45. Definujte Newtonův gravitační zákon. Popište jednotlivé veličiny a nakreslete závislost velikosti síly na hmotnosti jednoho z těles nacházejícího se ve zvolené vzdálenosti r od středu druhého tělesa. Dále popište závislost velikosti gravitační síly na vzdálenosti těles, jestliže jsou hmotnosti těles neměnné

Síla - Wikipedi

 1. Nejsilnější elektromagnet na světě vytvořili vědci ve výzkumné laboratoři v Tallahasse na Floridě. Magnet se skládá z několika magnetických cívek. Vytváří magnetické pole v intenzitě 45 Tesla. Tesla je jednotkou magnetické indukce, pojmenovanou po významném elektrotechnikovi a vynálezci Nikolovi Teslovi
 2. Postup pokusu. K válečku, který je tvořen několika neodymovými magnety, umístěte na levou stranu jednu ocelovou kuličku. K pravé straně válečku přibližujte kuličku, kterou v závislosti na velikosti magnetické síly soustavy magnetů v určité vzdálenosti začne váleček přitahovat
 3. posuv je převáděn na změnu velikosti vzduchové mezery, změnu ploch elektrod nebo změnu permitivity prostoru Snímače pro měření vzdálenosti a posuvu 7.4. KAPACITNÍ SNÍMAČE C = ε 0 ε r S d několik možných způsobů provedení změna vzdálenosti desek závislost je nelineární změna plochy závislost je lineárn
 4. 10. V situaci na obr. 7 je a = 12,0 cm a b = 16,0 cm. Závislost proudu dlouhým drátem na čase je dána vztahem I(t) = 4,50t2 − 10,0t, kde I a t jsou v jednotkách SI. Čtvercová smyčka má celkový odpor R = 2,5 Ω. a) [0,2 b] Určete závislost velikosti magnetické indukce B na vzdálenosti r od dlouhého drátu
 5. govým pravidlem levé ruky: Dáme levou ruku do magnetického pole tak, aby magnetické siločáry vstupovaly do dlaně a natažené prsty ukazovaly směr proudu ve vodiči.Odchýlený palec pak ukáže směr magnetické síly.
 6. - princip -využití fyzikálních účinků síly -převod síla x deformace F(t) ma Newtonův zákon G mg speciální případ - tíhová síla FoH převod ohyb pružný člen vetknutý nosník tvar členu válec pružný rám převod na: H náboj - piezoelektrické optické vlastnosti - OVS přímý (intrinsický) magnetické vlastnost
 7. Měříme-li ve vzdálenosti mnohem větší než je délka magnetu, platí r ≫ l a tedy i λ4 ≪ 1, pak platí M Hz = 4πµ 0r3 7 s tanϕ 1 2 3 tan4ϕ 2. (12) Na odmocninu na pravé straně se můžeme dívat jako na geometrický průměr, který můžeme nahradit aritmetickým a dostaneme tak zjednodušený vztah M Hz = 4πµ 0r3 7 3tanϕ.

Studenti proměří závislost intenzity el. pole na náboji koule a na vzdálenosti od jejího středu. Experimenty s jednoduchým deskovým kondenzátorem. Studenti kvantitativně ověří vliv plošného obsahu desek a jejich vzdálenosti na kapacitu deskového kondenzátoru. Číselně pak stanoví relativní permitivitu papíru, resp. skla Heuréka - 6. seminář (elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, stacionární magnetické pole). O víkendu 24. - 26. 3. 2017 se konalo v prostorách SPŠST Panská v budově v Malé Štupartské šesté setkání projektu Heuréka pro střední školy, který podporuje KDF MFF UK Praha.. Šestý seminář byl věnován pokračování elektřiny a magnetismu Abychom mohli magnetické látky porovnávat, byla zavedena veličina relativní permeabilita μ r. Podle hodnoty relativní permeabilita rozdělujeme látky na paramagnetické (μ r > 1, konstantní), diamagnetické (μ r < 1, konstantní) nebo feromagnetické (μ r >> 1, závisí na intenzitě magnetického pole). K vysvětlení vzniku těchto vlastností musíme vstoupit až do nitra atomu. Gravitační pole, které má ve všech místech intenzitu K konstantní se nazývá homogenní gravitační pole. Závislost intenzity na vzdálenosti je hyperbola. Gravitační a tíhové zrychlení. Intenzita gravitačního pole v daném místě pole se rovná gravitačnímu zrychlení, které v tomto místě uděluje tělesu gravitační síla 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10-19 C, k = 9 109 N m2 C-2, 0 = 8,85 10- 12 C2 N-1 m-2. 5.1 Zelektrujte třením pravítko a podepřete je tuţkou pod jeho těţištěm.Přiblíţíte-li k jednomu konci pravítka ruku, pravítko se k ní přitáhne

Coulombův zákon — Sbírka pokus

ANIMACE POKUSU Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem Velikost magnetické síly je přímo úměrná proudu I, délce vodiče l 3. P římý vodi č o efektivní délce 0,2 m svírá s vektorem magnetické indukce homogenního magnetického pole úhel 30° (viz obrázek). Velikost vektoru magnetické indukce je 0,1 T a vodi čem prochází proud I = 15 A. Ur čete velikost síly, která p ůsobí na vodi č. Síla na vodi č v magnetickém poli l = 0,2 m α = 30° B = 0,1 Vektor magnetické síly je kolmý jak na vodič, tak na vektor magnetické indukce, a tedy i na směr magnetických indukčních čar. Směr vektoru magnetické síly určíme pomocí: A) Flemingova pravidla levé ruky B) Pauliho pravidla C) Einsteinova pravidla D) Ampérova pravidla pravé ruky. 496

Závislost velikosti magnetické síly na proudu - YouTub

Nestacionární magnetické pole Obvody střídavého proudu jsou umístěny vedle sebe ve vzdálenosti 1cm. Jakými velkými silami na sebe kuličky působí pokud jsou: a.) Porovnejte elektrické a gravitační síly, kterými ve vakuu působí na sebe dva elektrony ve vzdálenosti 10 mikrometrů Intenzita záření EMP se snižuje se čtvercem vzdálenosti, jak dokládá graf intenzity E elektrického pole vysílače v závislosti na vzdálenosti od antény. Největší změna intenzity nastává právě pro vzdálenost od 2,5 do 50 m pro výkony vysílačů 10 W až 70 W

Síla magnetického pole, jeho základní vlastnosti

 • Nokia 3310 dual sim.
 • Bromelain dr max.
 • Canberra climate.
 • Střešovice beach.
 • Kovářský borax.
 • Triatlon praha 2019.
 • Slevin.
 • Test na bakteriální infekci.
 • Zateplená psí bouda návod.
 • Nivea soft krém limitovaná edice.
 • Zavinil jsem dopravní nehodu.
 • Léon singer.
 • Fifa ranking.
 • Horoskopy byk.
 • Petice sloh.
 • Domovní alarm jablotron.
 • Lf upol ičo.
 • Alex pettyfer životopis.
 • Učení fyziokratů.
 • Gray kpop.
 • Ospalky u koček.
 • K baterii o elektromotorickém napětí 4 5v.
 • Hygge bydlení.
 • Lowrider kolo.
 • Samovulkanizační páska obi.
 • Atlas močového sedimentu.
 • Korunní minerální voda.
 • Mrazík písničky.
 • Bořiči mýtů prima cool.
 • Darovanie plazmy.
 • Bolesti po porodu.
 • Český šachový svaz elo.
 • Eta estimated time.
 • Stahuj filmy zdarma cz avi.
 • Ukončení studia na vš v prvním semestru.
 • Čínské nudle s kuřecím masem apetit.
 • Divoké vlny online bombuj.
 • Řbitov zviřátek pet sematary 2019.
 • Hydrogeologická.
 • Mp4.
 • Dominikánská republika průvodce.