Home

Slova na í

Slovo na Í - Libimseti

Děti běhaly na pláži bosy. Všechny děti se shromáždily na školním dvoře. B. Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen, řídí se psaní -i nebo -y těmito pravidly: 1. Je-li mezi podstatnými jmény alespoň jedno rodu mužského životného, píše se -i. Záleží však i na postavení podmětu vzhledem k přísudku Vyjmenovaná slova. Plamínek svíčky prskal, syčel a skomíral. Lidé pobíhali po visutém mostě přes řeku Vislu, radostí výskali, pískali, pohvizdovali si a zpívali písně. Měl zimnici, zvýšenou teplotu a sípavý kašel. Princezna slynula nevýslovnou krásou, ale byla pyšná, zpovykaná a povýšená Slova na 4 písmena. Našli jsme pro vás 8.752 slov, která všechna mají 4 písmena.To je pořádná porce slov. Pokud nechcete listovat a hledáte konkrétnější slovo začínající nějakým písmenem zkuste použít naše vyhledávání i podle toho, že slovo je na nějaké písmeno Vyhledávání slova : počínaje : končící : seznam slov začínat a seznam slov začínat b seznam slov začínat c seznam slov začínat d seznam slov začínat e seznam slov začínat f seznam slov začínat g seznam slov začínat h seznam slov začínat i seznam slov začínat j seznam slov začínat k seznam slov začínat l seznam slov začínat

Stavba slova Koncovka 1. lékař 0 2. lékař- e 3. lékař-i, lékař- ovi 4. lékař-e 5. lékař-i 6. lékař-i 7. lékař-em 1. os. nes - u 2.os. nes -eš 3. os. nes - e 1. os. slova odplavit podvrh narazit noční noviny synáček vodstvo nejměkčí přihrávat nákupní od-plav-i-t pod-vrh na-raz-i-t noč-n-í nov-in-y syn-áček. Kořen slova. Nese základní význam slova. Je to společná část všech slov významově příbuzných (průlet, letiště, letadlo, zálet).; Je to jádro slova, na které se věší předpony a přípony, které zužují nebo upřesňují význam slova (hra, vý-hra, hra-vý, hra-čk-a, vy-hra-n-ý).; Na rozdíl od předpony, přípony a koncovky je přítomen v každém slově Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Seznam cizích slov začínajících písmenem A. Výrazy a slova začínající na a, které by vás mohly zajíma

Slova začínající na I - CoZnamena

Nesměl milenc , nemající pom šlení na nic jiného než na vztah rodíc se mezi nim , tvořil ostrý kontrast k odkvétajíc m a životem protřel m rodičům. Boj Isabell a Florinda - t pizovaných postav zamilovaných - proti zvůl osudu je starším rodu glosován zpravidla shov vavě a s vůl pomoci Test zaměřený na vyjmenovaná slova. Stejně jako všechny ostatní na našem webu má i tento vysvětlení správné odpovědi. Klikáním na šedé políčko doplňte do slov správné i/y. PO vyhodnocení testu si můžete přečíst vysvětlení všech správných odpovědí, stačí najet myší na zeleně/červeně označenou odpově Cvičení na vyjmenovaná slova příbuzná [online]. PravopisČeský.cz, 2015-11-21. Dostupné online. přidejte sem svůj koment. V kořenu slova se po obojetné souhlásce píše většinou měkké i, í. Tvrdé y, ý píšeme v kořenu jen ve vyjmenovaných slovech a ve slovech, která jsou s nimi příbuzná . o bi lí, bí lek, p li vat, lí ska, mi ska, mí rný, pi la, z pí vat, o si ka, sí la, vi dle, po ví dat, zi ma, zí tr 2. DOPLŇ I, Í, Y, Ý V Přib_slavi b_dlí babika. Babiþka pěstuje b_linky. Dej kob_lám ovsa. Ob_ejný lověk. B_k je silné zvíře. Máme nový náb_tek. B_strý jako liška. B_l b_t jako žito. Obyvatelé vesnic chovají dob_tek. Jeho příb_tek vypadal velice skromě

Slova od písmene I Čeština 2

Psaní písmen i a y - Pravidla

 1. Jak na vyjmenovaná slova. Podrobný postup, krok za krokem. 7 deskových her (s návodem) na procvičení různých kombinací vyjmenovaných slov. 200 kartiček k procvičování i/í a y/ý . 200 úkolů + 200 řešení ( pracovní listy) 200 kartiček na procvičování i/í a y/ý.
 2. Přetáhnutím rozděl nabízená písmena do skupin na samohlásky a souhlásky. a p č z u n á r e y l ž ů k j o t s i h ý š m é b c a f d í ř Samohlásk
 3. Zamíří na toho, co se tak čepýří V tom se však rozklepe pytlákův pysk Přiletěl netopýr, pyl tady rozvířil Pytlák si kýchnul a unikl mu zisk. Doplňovací cvičení (10) modré Chm . Přiřazování - slova příbuzná po P. Řazení - vyjm.slova po P. Procvičování i, y po P - věty. Hádání příbuzných slo

Jihočeši především doplatili na nízkou produktivitu. Srazila nás nemohoucnost. Myslím, že to byl jeden z našich nejhorších zápasů od začátku sezony, povídá Ondřej Slováček, jehož trenéři nasadili na pravé křídlo po bok Venkrbce s Christovem, ačkoliv ho vedení Madeta Motoru v létě angažovalo na post obránce Zaměříme na práci s obrázky a budeme si probírat rozdíly slov s i,í a y,ý. PL str 6 - přečteme si slova příbuzná v šedivém rámečku. PL str. 6 cv. 1 - vyhledáme a podtrhneme slova příbuzná s být. Pozor na slova, která mají jiný význam! Nejsou příbuzná Toto rozdělení má vliv nejen na pravopis, ale i na skloňování a časování. U skloňování proto rozlišujeme měkké a tvrdé vzory. Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v kořenech, předponách a příponách existuje seznam vyjmenovaných slov, v nichž - a ve slovech od nich odvozených - se.

Díky stovkám interaktivních cvičení můžeš procvičovat látku probíranou na druhém stupni základní školy. Probíranou látku nejefektivněji procvičíš při využití přímých odkazů z pracovních sešitů na rozšiřující online cvičení. Slova příbuzná a i, í po P Odvozování pomocí přípon -ný, -ní, -í. Pokud odvozujeme od podstatných jmen,které mají kořen zakončený na -n → dojde ke zdvojení souhlásek (den + ní → de nn í, cena + ný → ce nn ý, kámen + ný → kame nn ý, ráno + ní → ra nn í). Psaní i, í -⁠⁠ y, ý. Ve staré češtině (na rozdíl od spisovné češtiny dnešní) existovaly zhruba do přelomu 14. a 15. století ve výslovnosti dvě dvojice tzv. i‑ových hlásek -⁠⁠ měkké [i] a [í] a tvrdé [y] a [ý]

V tomto případě jsou obě varianty pravopisně správné. Lze napsat nakonec i na konec, musíme však rozlišovat různé významy slov i rozdílnost slovních druhů. Podoba slova nakonec, která je psána dohromady, je řazena mezi příslovce a užíváme ji ve smyslu konečně, v závěrečné fázi - vyjadřuje tedy časové určení při posloupnosti nějakého děje Při odvozování slov příbuzných často dochází v kořeni slova ke změnám, je to patrné na výše uvedených příkladech. Do slovní čeledi nepatří slova, která sice stejně znějí, ale význam mají rozdílný, pak se jedná o homonyma Po roku 1989 v. razne vzrástla kr. m. nalita i na Slovensku. Dobr í ý i y žurnal í ý i y sti b í ý i y mali písať objektívne. V obdob í ý i y hospodárskej kr í ý i y z í ý i y sa zv í ý i y šil im í ý i y gračný a em í ý i y gračný poh í ý i y b ob í ý i y vateľsrva i medzi kont í ý i y nentami •základové slovo končí na jinou souhlásku základ zůstává, připojuje se -ský/-ští- např. Francouz francouzský, francouzští, Krkonoše krkonošský, krkonošští; může docházet ke střídání hlásek H se mění na Ž-Praha pražský, pražští CH se mění na Š-černoch černošský, černoššt Distribuce sufixu -n(-í) a -ov(-ý) u desubstantivních relačních adjektiv (na základě dat ČNK). 2014. 42 s. bakalářská. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka. Vedoucí práce Markéta Ziková. s. 9. Dostupné online

Pro trojí skloňování máme tři vzory, každý končí na jinou hlásku: tvrdý na -o (město), měkký na -e (moře) a dlouhý na -í (stavení). Některá slova (názvy mláďat jako například kuře, štěně a srnče a dále slova doupě, koště, vole, poupě) mají v ostatních tvarech rozšířený kmen (kuřet-, kuřat-) a) i b) í c) y d) ý 46) Musíš mi dát bonbón, SL_BIL jsi mi to! a) i b) í c) y d) ý 47) Proč jsi včera NEB_L na školní besídce? a) i b) í c) y d) ý 48) Když budeš P_LNÝ, budeš mít hezké vysvědčení a rodiče na tebe budou pyšní. a) i b) í c) y d) ý 49) Na okně seděly dvě S_KORKY

This page uses frames, but your browser doesn't support them. Abecední seznam slov - prázdné okn nová slova: Martin Martin-a, chválit chvál-a, husa hus-í. 1. Stavba slova ˜ Tvoření slova a jeho stavba spolu těsně souvisí. Stavba slova je do značné míry výsledkem slovotvorných procesů. Musíme však rozlišovat, nesmíme libovolně zaměňovat důležité pojmy a postupy. Zamyslete se nad jednot Na základě morfematického rozboru rozeznáváme slova příbuzná, tj. slova, která mají společný kořen a společný základní význam (let, úlet, odlet).Slova příbuzná spolu tvoří tzv. slovní čeleď (rodinu), patří sem tedy všechna slova příbuzná, vycházející z jednoho a téhož kořene (let, výlet, nálet, odlet, slet, létat, letuška, letiště, letadlo, letmo) Slova v českém jazyce vznikají nejčastěji způsobem, který se nazývá odvozování. Základové slovo pomocí odvozování přetvoříme na slovo nové. Obě slova pak mají společný slovotvorný základ. Části slova, kterými se od sebe liší, jsou slovotvorné prostředky: předpony, přípony a koncovky www.rysava.websnadno.cz 2. cvičení. Slova příbuzná ke slovu . Odůvodni pravopis i/í nebo y/ý po V

Procvičujeme psaní y / i po B, L, M, P : 1-2-3-4-5 : neb. l p. šný a nam. šlený, nap. navý příběh Dnes začíná Denis ranní kávou, nenuceným telefonním hovorem a hledáním viníka v denním tisku. V hlavní roli -N- a -NN-. V přídavných jménech odvozených od podstatných jmen pomocí přípon -ný a -ní píše me zdvojené -nn- v případě, že slovotvorný základ podstatného jména končí na n. základové slovo přípona nové slovo den -ní denní telefon -ní. NA SKYPU JSME PROBRALI: 1) Pracovní sešit 19/1. 2) Učebnice 25/15, 28/23, 28/24 + vysvětlení vje/vě, bje/bě, pě. 3) vyjmenovaná slova. DOMÁCÍ ÚKOL na příští týden: 1) Učebnice 30/text v knihovně přečíst + odpovědět písemně do sešitu na cvičení 1, 2. 2) Do sešitu přepsat diktát v učebnici na straně 37/2

Doplňování i/y - Rodicka

 1. - diktátem: na základě sluchu píšu slova. Postup při psaní: Je to slovo vyjmenované? ANO. (Napíšeme y, ý.) NE. Je to slovo příbuzné? ANO. (Napíšeme y, ý.) NE. (Napíšeme i, í.) Jak postupujeme při učení VS? 1. Zapamatujeme si řadu VS a pochopíme jejich význam (co slova znamenají). Přidávám několik námětů pro.
 2. Hotovo ! Všechna práva vyhrazena © 2002-2020 KamiNet© 2002-2020 KamiNe
 3. POZOR, je tu slovo, které jsme použili při výuce: ra___í pozdrav (od slova ráno) a pak ra___é brambory (tady původní slovo není ráno, význam je něco jako časný, brzký, to znamená, že se ty brambory sklízí velmi brzy, ne až na podzim)
 4. 2 Vybarvi jablíčka: ů uprostřed slova zeleně, ů na konci slova žlutě, ú na začátku slova hnědě, u červeně. K3/1 JDEME NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 1 Přečti věty. Na linku vypiš nadbytečná slova, utvoř s nimi smysluplné spojení slov. NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 2 Doplň slova k obrázku podle nápovědy. 1 - SVÍTILNA 2 - SVĚTLOME
 5. Provided to YouTube by Supraphon Ly (vyjmenovaná slova po L) · Big Band Radio Praha/Felix Slováček · Dagmar Patrasová · Miroslav Vydlák Školička s Dádou ℗ 19..
 6. kat léky: přines kbel. k k. upl. nulý de
 7. Vypiš vyjmenovaná slova po . L: _____ _____ Doplň i/í nebo y/ý v následujících slovech: Ml_nářova L_dunka, skl_zet obilí, l_pové l_ko, pl_nový vařič, l_chá čísla, pl_šový koberec, l_skové oříšky, uml_t mák, l_ška Bystrouška, mláďata l_sky, l_že zmrzl_nu, l_tková kost, pel_ňkový čaj, l_žařské závody, učíme.

Slovo pralesní se sklonuje podle vzoru jarní,takže žádná jiná koncovka než í tam být nemůže.To znamená že oběvarianty jsou správně-aspon teda si já myslím.Pokud to děláte jako my na základce tak bych barevně si to označila takto: pra - předpona / les - kořen / ní - přípona a tu příponu bych označila až do konace slova čili -ní a to í bych ještě jednou. v. sokohorská turistika, v. prodej oblečení, záv. slý na čokoládě, sv í ý zelná situace, v í ý ra v přátelství, v i y sunout drápky, v i y dří rodinka

Jako vyjmenovaná slova (zastarale vyňatá slova nebo vybraná slova) jsou označovány skupiny českých nebo slovenských slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y (ý). Ypsilon se užívá v kořenech tvarů vyjmenovaných slov a ve slovech, která obsahují tentýž kořen Profesnì, èi èasovì star í pracovník seznam v ech pojmù • zpìt na úvodní stránku. Zdroj: icprogress.cz: 4: 1 1. senior. vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já

ABECEDA PÍSMENO I

Ukazujeme slova, žáci říkají, které písmeno chybí, zvedají vlastnoručně vyrobené kartičky s i/í, y/ý, přepisují úplná slova do sešitu nebo na tabuli... Obsahují 50 karet, na nichž je z obou stran uvedeno psacím písmem 100 slova s vynechanými i, í/y, ý po obojetné souhlásce Doplňování slov I, Vyjmenovaná slova, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis Domnívám se, že v takových případech jde o nevhodné nahrazení slova minimální. Používám toto slovo pro výjáření okrajovosti, nikoliv malosti, což je rozdíl (marginální problém může být i velmi závažný, akorát nyní stojí NA OKRAJI mých zájmů). marginální: neregistrovaný: 13.08.2007 13:5 z. tra, vyz. vat k pomoci, jaz. kolam, suchý z. p, z. rat na film, miz i y vé procento, pražský muz i y kál, německý jaz i y k, Kaz i y mír, z í ý skat nákupem, letiště v Ruz i y n

Slova na 4 písmena

dob__tek na pastvě, přib__hají další ob__vatelé, rozb__tá krab__čka, b__l hb__tý, b__da je zlá, nikdy se neb__j, b__l v b__tě sám. 19. Podle čísel slož slova, doplň a piš na linky. 1. NÁ 7. VA 13. B__ 2.B__ 17. DO 4. HB__ 3. TEK 16. KA 19. TEK 9. NA 11. KA 12. P¤Í 5. T¯ 14. TEK 15. SB__R 18. B__ 6.OB__ 8. TEL 10. B__ Velmi prozíravá otázka. Má se to tak - že někteří lidé, nebo člověk - se rozhodli tvořit pojmy a ohlíželi se na to, co pod nimi vidí samy a to bez ohledu na další komunity, nebo s ohledem (to by bylo teprve prozíravé). Z toho plyne - že někteří lidé, nebo člověk - vidí pod pojmem nemovitost právě realitu Český jazyk VY_32_INOVACE_001; ABECEDA; Anotace; Tisk PL do PDF; VY_32_INOVACE_002; VYJMENOVANÁ SLOVA PO - koncovka - část slova, která se při ohýbání mění, nositelem mluvnických významů, jména v prvním pádě mají koncovku nulovou. P R O D A V A Č K A předpona kořen přípona koncovka - příponami tvoříme nová slova (les, lesík, lesní) - koncovkami tvary téhož slova (les, lesa, lesu, lesem, lesy

slova končící - Word

Stavba slov - Procvičování online - Umíme česk

Vyjmenovaná slova po B - doplňování ub t na váze, odb t půlnoc, jít na odb t, b l doma, b je se s kamarádem, neb l ve škole, b l b ch nepřišel, b t nemocný, kde jsi b la, pálí ho dobré b dlo, nab l baterii, hb tá, b l b t, pohádková b tost, bab čka, í. stránky věnované výuce českého a anglického jazyka pro žáky se specifickými poruchami učení; SPU; výklad a test

Vyjmenovaná slova nejsou tím největším postrachem, ale i tak nás některé záludnější případy dokážou potrápit. Dost často přetrvají pochyby o správném užití i a y do doby, když už na první stupeň vzpomínáme jen s nostalgií v oku. Pojďme se tedy podívat na některé záludnosti vyjmenovaných slov Vyjmenovaná slova 96 cvičení: 02: Souhrnná doplňovací cvičení 48 cvičení: 03: Přijímací zkoušky na střední školu 86 cvičení: 04: Psaní ů a ú 7 cvičení: 05: Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně 3 cvičení: 06: Psaní i/í y/ý v koncovkách 29 cvičení: 07: Psaní souhlásek párových 1 cvičení: 0 Učitel z velikonočního textu přepíše na tabuli slova nebo slovní spojení, která vyžadují zdůvodnění psaní i-í/y-ý. Při této aktivitě pracují všichni žáci dohromady, kdy vždy jeden žák čte slovo nebo slovní spojení, poté odůvodní pravopis a dopíše správné i-í/y-ý do slova na tabuli

Vyjmenovana slova po l basnicka levně | Blesk zboží

Skloňování on-lin

Vyjmenovaná slova - MIX 3. až 5. ročník. Vyber i/í/y/ý. vycv. čený pes, třp. tky do vlasů, bl. skavá medaile, bl. zký obchod malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý. - diktátem: na základě sluchu píšu slova. Postup při psaní: Je to slovo vyjmenované? ANO. (Napíšeme y, ý.) NE. Je to slovo příbuzné? ANO. (Napíšeme y, ý.) NE. (Napíšeme i, í.) Jak postupujeme při učení VS? 1. Zapamatujeme si řadu VS a pochopíme jejich význam (co slova znamenají)

Slova na A - infoz.c

na cvičení on- line je testík na druhy slov Nauč se slova s mně jako básničku!! Učebnice ČJ str 56 - přečíst vyprávění, do neděle 22.11. napsat vyprávění do sešitu na sloh 56/ 3 pošli fot Procvičování pravopisu , Doplňování slov II, Pravopisná směska, On-line testy z češtiny -, O češtině.cz - český jazyk, čeština online testy, státní maturita testy, jazykové korektury, kontrola pravopis

Internetová jazyková příručka: Morfematik

Hravá vyjmenovaná slova - s. 29 / cv. 2, 3; cv. 2 - řiď se významem jednotlivých slov podle důležitých rámečků na s. 28, 29 ; ke každému slovu napiš jednu větu, piš jednoduché věty; po dokončení tohoto cvičení prosím o zaslání s. 29 ke kontrole e-mailem (neodevzdávejte sešit do úložiště N A 6. P Ř Í B U Z N Á 7. O H E B N Á 8. H R A D 9. Č Í S L O V K Y 10. K O N E C 11. Z V L Á Š Ť 1 Křížovka. Tajenka: Slova můžeme dělit podle významu na jednoznačná a . MNOHOZNAČNÁ. 2. Zakroužkuj slova jednoznačná a slova mnohoznačná použij podle významu ve větách

Slova začínající na N - CoZnamena

dloužení - list x l í st-eček . 3. 3. střídání - řídit x ř e di-tel . 4. 4. vzniku nové samohlásky - zamknout x zam y kat . 5. 5. zániku samohlásky - lev x l 0 ví . Odvozená slova se dají klasifikovat podle různých hledisek: · podle slovního druhu výsledného slova · podle slovního druhu základového slova Byliny pověs na dřevěné _____. Pálí ho dobré _____. Spoj slova příbuzná: Doplň i, í nebo y, ý ve slovech: Nab_í_zet ub_y_tování, sb_í_rat b_y_liny, bab_i_čka b_y_dlí v B_y_džově, starob_y_lý . náb_y_tek, b_í_lá holub_i_ce, odb_í_t míč, b_i_cí hodiny, zb_y_tek jídla, těžké živob_y_tí slova zakončená na -oviště (pískoviště, brankoviště... ) slova zakončená na -liště (učiliště, koupaliště...) slova vejce, ovoce a nebe Vzor kuře Podle vzoru kuře skloňujeme: (Pozor na párové souhlásky a na psaní i, í, y, ý po souhláskách tvrdých, měkkých, obojetných. Vyjmenovaná slova po B. Zadání: Napiš správně i, í, y, ý. Drábům se na panských polích také říkalo b řici. Na venkově b valo mnoho b dy. V muzeu jsme si prohlíželi sb rky různých starob lých nástrojů. Nab zíme vám příjemný pob t v Krkonoších

Video: Přídavná jména v souhrnném cvičení 1

Vybrané slová - doplňovačky

Psaní i/y - Procvičování online - Umíme česk

Pojmenuj obrázky a slova zapiš do správného sloupce: ny ný ni ní. stany zraněný nit sníh. džbány zpocený kniha knír. Doplň do slov slabiky ni/ní nebo ny/ný. Nakonec dopiš slova do vět. Jablko rozkrojíme na dvě poloviny. nit. Továrny mívají vysoké komíny. poloviny. K šití potřebujeme jehlu a nit. nikd Vyjmenovaná slova - S 3. až 5. ročník. Vyber i/í/y/ý. s. rová pomazánk Původ slova je ve staročeském pykati s významem ‚želet, litovat, mrzet se'. Sloveso pikat, často užívané s předponou za‑ (zapikat), znamená v dětských hrách ‚zaříkávat se určitou formulí (piky piky na hlavu), odpočítávat na určeném místě'. Ve hře na pikanou je takovýmto místem pikola Prověřeno PRAXÍ a navíc nic nemusíte hledat, vše máte na jednom místě! Připravte se bude to jízda! 3,2,1START. Máme pro vás připraveno: Jak na vyjmenovaná slova Podrobný postup, krok za krokem. 7 deskových her (s návodem) na procvičení různých kombinací vyjmenovaných slov 200 kartiček k procvičování i/í a y/ Vyjmenovaná slova - sada prověrek 1 Author: Renata Nogolová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Jan Adámek Created Date: 10/15/2020 6:49:00 PM Other title

Vyjmenovaná slova po V

Test: Vyjmenovaná slova (Na zahradě) - Moje čeština

Kniha: Pravopisné rozcvičky 2 -- vyjmenovaná a příbuzná slova; - doplňkový materiál Obsahují 50 karet, na nichž je z obou stran uvedeno psacím písmem 100 slov s vynechanými i, í/y, ý po obojetné souhlásce. Možné využít tak, že učitel třídě postupně ukazuje slova na kartách, děti zvedají vlastnoručn.. Obsahují 50 karet, na nichž je z obou stran uvedeno psacím písmem 100 slova s vynechanými i, í/y, ý po obojetné souhlásce. Možné využít tak, že učitel třídě postupně ukazuje slova na kartách, děti zvedají vlastnoručně vyrobené kartičky s. Pozor slovo síra a slova od něj ovozená se píší s í. sírový, kyselina sírová, sirovodík, sirný, zasířit a další. zobrazit časté chyby nahoru. syrový. Slovo syrový ve významu bez tepelného. Řešení: Zajíc rychle 9 slov, Babička s 8 slov, Na letním 7 slov, Odpoledne 6 slov. b) Slova čtěte po slabikách. Slova první věty hláskujte. Řešení: Za jíc rych le vy bě hl a hned za se zmi zel vkřo ví. Ba bič ka sdě deč kem pěs tu jí mr kev, ce ler a pe tr žel. Na let ním tá bo ře jsme cho di li na hou by

Ako sa naučiť, kde sa píše i, í, y, ý po spoluhláske LSborovnaPPT - Podstatné mená PowerPoint Presentation, freeLyska a líska - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Zde naleznete kompletní níže uvedené návody k řešení slovních hádanek.. CO JSOU SLOVNÍ HÁDANKY. Hádanky jsou slovní hříčky se slovy, jejichž smyslem je dopracovat se pomocí ně­jaké operace, která je určena názvem hádanky, od ná­znaku k jádru hádanky.Podstatné pro hádanku je, že se náznak i jádro musí od sebe významem lišit, tzn. že z jedněch slov musí. vá tato bylina. 3. Z. tra si vyjdeme na maliny Zakroužkovat odpovědi, zkontrolovat podle KLÍČE na poslední straně sešitu. Za každou správnou odpověď si přidělit 1 bod a zapsat do zeleného obdélníčku. Body sečíst a jejich počet zapsat do posledního obdélníčku dole Vyjmenovaná a příbuzná slova po s-návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování- návod je v úvodu. Samostatná práce-myší si označte /neklikejte/ u obrázku v TEXTU vždy správné i,ý. Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte. í, y3, y4, y9, y8 i, í, y3, y4. Title: Snímek 1 Last modified by: Jana Zapletalová Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Calibri Motiv sady Office Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Snímek 18 Snímek 19 Snímek 20 Snímek 21 Snímek 22. Vyjmenovaná a příbuzná slova po m - návod na postup. Doporučujeme zrychlené vyučování - návod je v úvodu. Samostatná práce- myší označte /neklikejte/ u obrázku v textu vždy správné i,ý.Dále si najeďte na stejný obrázek v kontrole /níže/ a porovnejte

 • Dahlmeier laura konec.
 • Zbytky kachliček.
 • Person of interest.
 • Německy čtvrtek.
 • Napady na nabytek z palet.
 • Stírací losy velká černá perla.
 • Myelom kappa.
 • Utek z vezeni.
 • Astratex kotva.
 • Velký gatsby vlastní názor.
 • Zavesne hacky.
 • Slogan pro lepší týden.
 • Fifa ranking.
 • Kamenná dlažba venkovní pokládka.
 • Vtipy hádanky.
 • Tučňák humboldtův.
 • Čsts soutěže.
 • Keratosis solaris.
 • Hmyz žijící v domácnosti.
 • Raná renesance.
 • Zoo vienna tiere.
 • Kloktání jedlé sody.
 • Nejlepší české filmy 2016.
 • Výška stropu norma.
 • Zimní pneu 205/55 r16 michelin.
 • Halič.
 • Artrage lite download.
 • Ladění dvanáctistrunné kytary.
 • Automaty zdarma demo.
 • Navijáky.
 • Bioparox sprej v těhotenství.
 • Crew z.
 • Mops vypadávání očí.
 • 20 pound polymer note.
 • Řezaná cihla.
 • Znamení zvěrokruhu test.
 • Sklenarstvi kolin.
 • Jóga anatomie pdf.
 • G.i.joe online.
 • Tipsport politicky exponovaná osoba.